4 minuten leestijd

In deze bijdrage staan wij heel kort stil bij (de) belangrijk(st)e en relevant(st)e wetsvoorstellen en andere actuele ontwikkelingen in de arbeidsrechtpraktijk. Welke veranderingen op het gebied van wet- en regelgeving kunnen we in 2021 (wellicht) verwachten? Wilt u van een bepaald onderwerp weten wat de exacte stand van zaken is? Klik dan op de bijgevoegde link.

Wet werken waar je wil (Kamerstuk 35714): Op 27 januari 2021 is na een internetconsultatie het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet flexibel werken (Wfw) ingediend bij de Tweede Kamer. Specifiek ziet het voorstel op de mogelijkheid voor werknemers in bedrijven van tien of meer personen om naast het verzoek om aanpassing van de werktijd of arbeidsduur, ook een verzoek om aanpassing van de arbeidsplaats te kunnen doen, dus ook naar (bijvoorbeeld) thuis. Meer info: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?cfg=wetsvoorsteldetails&qry=wetsvoorstel%3A35714

Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen (Kamerstuk 35555): Op 2 september 2020 is er een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend om de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling, de Wet op het financieel toezicht, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 te wijzigen. Voor de arbeidsrechtpraktijk voorziet de wet in de volgende relevante wijzigingen: (1) werknemers krijgen (onder bepaalde voorwaarden) een recht op afkoop van een deel van het ouderdomspensioen, (2) de zogenaamde tijdelijke RVU-drempelvrijstelling is ingevoerd en geldt van 1 januari 2021 tot 31 december 2025 en (3) werknemers kunnen door de wetswijziging 100 weken fiscaal gefaciliteerd vakantieverlof en compensatieverlof opsparen. Meer info: https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35555_wet_bedrag_ineens_rvu_en

Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie (Kamerstuk 35673): Op 10 december 2020 is het wetsvoorstel Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie ingediend als wijziging op de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs. Het wetsvoorstel voorziet in een verplichting voor werkgevers en intermediairs om over een werkwijze te beschikken die gericht is op het voorkomen van arbeidsmarktdiscriminatie. Meer info: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2020Z24749&dossier=35673

Wet betaald ouderschapsverlof (Kamerstuk 35613): Op 27 oktober 2020 is het wetsvoorstel Wet betaald ouderschapsverlof ingediend. Dit wetsvoorstel ziet op een wijziging van de Wet arbeid en zorg, de Wet flexibel werken en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1158. De wet haakt in op het reeds bestaande recht op ouderschapsverlof door daar het recht op een uitkering gedurende het verlof aan toe te voegen. De uitvoering is geënt op de methodiek die ook wordt toegepast bij de uitkeringen in verband met zwangerschaps- en bevallingsverlof en aanvullend geboorteverlof. Meer info:
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2020Z19840&dossier=35613

Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Kamerstuk 35589): Op 30 september 2020 is het wetsvoorstel ingediend tot wijziging van de wet Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet. Dit voorstel betreft een wijziging in de toets op de re-integratie inspanningen voor een langdurig zieke (RIV-toets). Vanaf 1 september 2021 beoordeelt de verzekeringsarts van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) niet langer het advies van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer. Meer info: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2020Z17713&dossier=35589

Wet verandering koppeling AOW-leeftijd (Kamerstuk 35520): Op 7 juli 2020 is het wetsvoorstel Wet verandering koppeling AOW-leeftijd ingediend. Het voorstel betreft een wijziging van de Algemene Ouderdomswet en de Wet op de loonbelasting 1964. Concreet stelt het kabinet met dit wetsvoorstel voor de 1-op-1-koppeling van de AOW- en pensioenrichtleeftijd aan de ontwikkeling van de resterende levensverwachting te vervangen door toepassing van de 2/3-koppeling. Meer info: https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35520_wet_verandering_koppeling

Wet WIA (Kamerstuk 32716): Op 25 maart 2011 is het wetsvoorstel Evaluatie Wet WIA ingediend. Op 17 december 2020 heeft de minister van SZW gereageerd op de volgende punten: (1) het WIA-criterium voor werknemers met loonkostensubsidie, (2) de uitlooptermijnen in de WIA, (3) het onderzoek naar de ervaringen van werknemers in het hybride stelsel en (4) de aanbevelingen van sociale partners om de participatie van arbeidsongeschikte werknemers te vergroten. Meer info: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32716-37.html

Wijziging van de Derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid: Op 29 januari 2021 is de wijzigingsregeling ingediend om de NOW 3-regeling op de volgende drie punten te wijzingen: (1) wijziging rondom intrekkingen van verzoeken, (2) een aanpassing in de bepaling over de overeenkomst over werkbehoud en (3) een aanpassing van de percentages van de vierde tranche van de NOW. Meer info: https://wetten.overheid.nl/BWBR0044201/2021-02-03

Regeling wijziging van de Tijdelijke regeling overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers: Op 25 januari 2021 is er een wijziging ingediend voor de Tozo. Met deze wijziging wordt thans van de mogelijkheid gebruik gemaakt om terugwerkende kracht aan aanvragen te verlenen. Meer info: https://wetten.overheid.nl/BWBR0043449/2021-01-28

Tijdelijke maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden: Op 18 januari 2021 is de Tijdelijke maatregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden ingediend als onderdeel van een groter pakket maatregelen. Deze specifieke regeling voorziet in subsidies voor sectorale samenwerkingsverbanden van werkgevers en werknemers voor activiteiten op het terrein van duurzame inzetbaarheid. Daar waar knelpunten in bedrijven of sectoren met werknemers met zwaar werk zijn, krijgen sectoren bovendien de mogelijkheid om met behulp van subsidie werknemers vervroegd te laten uittreden. Meer info: https://wetten.overheid.nl/BWBR0044728/2021-01-22

Kortom: de ontwikkeling van de wet- en regelgeving in de arbeidsrechtpraktijk staat bepaald niet stil!

Volg onze LinkedIn-pagina, want wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. Bij vragen kunt u ook altijd contact opnemen met Dominique Fransen of met een van de andere leden van het arbeidsrechtteam.