Skip to main content

Het niet nakomen van een kernverplichting onder de overeenkomst kan met zich meebrengen dat een beroep op een exoneratieclausule onredelijk is en om die reden wordt vernietigd.

Het is meer regel dan uitzondering dat een beperking van aansprakelijkheid wordt opgenomen in de algemene voorwaarden.

Hiertegen kan mogelijk worden aangevoerd dat het beding onredelijk bezwarend is (artikel 6:233 sub a BW), dan wel dat het beding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is (artikel 6.2 en 6:248 lid 2 BW).

Bijvoorbeeld ook als het onverkort toepassen van de exoneratieclausule zou betekenen dat het niet nakomen van de kernverplichting zonder enig gevolg zal blijven. Het niet nakomen van een kernverplichting onder de overeenkomst kan met zich meebrengen dat een beroep op een exoneratieclausule onredelijk is en het beding kan worden vernietigd.

In een uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant (ECLI:NL:RBOBR:2018:2432) komt naar voren dat het toestaan van een beroep op een exoneratiebeding bij het niet nakomen van een kernverplichting van de overeenkomst, het gevolg heeft dat het niet nakomen zonder enig gevolg blijft. De rechtbank neemt aan dat een dergelijk beding om die reden een onredelijk bezwarend karakter heeft:

Enige beperking van aansprakelijkheid in algemene voorwaarden is ook zonder meer gebruikelijk, maar onverkorte toepassing van de bedingen zou in dit geval betekenen dat als [gedaagde] een tekortkoming levert, en om redenen die haar zijn toe te rekenen niet voldoet aan de enkele en enige resultaatsverplichting die zij op zich heeft genomen, te weten het tijdig verlengen van de domeinnaamregistratie, dit voor haar geheel zonder gevolgen zou blijven, ook als haar wederpartij hiertoe ernstige schade lijdt. Het behouden van een geregistreerd recht op een domeinnaam door tijdige verlenging is naar het oordeel van de rechtbank een zo wezenlijk – namelijk het enige – onderdeel van de overeenkomst die partijen sloten, dat de redelijkheid zich er tegen verzet dat [gedaagde] zich kan beroepen op een beding waarin zij elke aansprakelijkheid voor het verlies van dat recht volledig uitsluit. Het staat bovendien vast dat [gedaagde] haar aansprakelijkheidsrisico heeft verzekerd en niet gesteld of onderbouwd is dat haar verzekeringsmaatschappij het opnemen van deze bedingen in de algemene voorwaarden als voorwaarde heeft gesteld.

De rechtbank vernietigt daarom de bedingen waar [gedaagde] zich op beroept vanwege hun onredelijk bezwarende karakter. Het beroep van [gedaagde] op haar algemene voorwaarden slaagt hier dus niet en [gedaagde] is in beginsel aansprakelijk voor de schade die [eiser] lijdt als gevolg van haar tekortkoming.’’

Ook in een uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden ( ECLI:NL:GHARL:2019:6377) komt naar voren dat het onverkort toepassen van de exoneratieclausule in dit geval zou betekenen dat het niet nakomen van de kernverplichting zonder enig gevolg zal blijven, hetgeen het Hof niet in stand kan houden.

Hoewel enige beperking van aansprakelijkheid in algemene voorwaarden gebruikelijk is, zou onverkorte toepassing van het exoneratiebeding in dit geval betekenen dat als Dorset niet voldoet aan haar kernverplichting tegenover [appellant] , te weten het leveren en installeren van een deugdelijke luchtwasser, dit voor haar vrijwel geheel zonder gevolgen blijft, ook als haar wederpartij ernstige schade zou lijden. Voor Dorset blijft dan een onvoldoende prikkel over om haar verplichtingen na te komen op een wijze die op grond van de overeenkomst van haar mag worden verwacht.’’

Wilt u meer weten over de dit onderwerp of eens vrijblijvend van gedachten wisselen? Ons team van vastgoed en procesrecht advocaten is daartoe graag bereid.

U kunt contact opnemen via E: d.vanzanten@valegis.com of nummer: 0658987775.

× Hoe kan ik u helpen?