2 minuten leestijd

Het is (soms) van belang om te weten of de ‘directeur’ of ‘bestuurder’ van een onderneming ook werkelijk een ‘statutair bestuurder’ is, zoals genoemd in onder meer artikel 2:242 BW. Een statutair bestuurder wordt benoemd, meestal door de Algemene Vergadering. Zo’n benoemingsbesluit hoeft niet per se schriftelijk te worden genomen en dat kan er natuurlijk toe leiden dat niet duidelijk is of er werkelijk een besluit genomen is en wat dat besluit precies inhield.

Dit wordt vaak pas een probleem wanneer zo’n mogelijke pseudo-bestuurder wordt geconfronteerd met een (dreigend) ontslag. Een statutair bestuurder heeft namelijk minder ontslagbescherming dan een gewone werknemer. Hierover zijn vele procedures gevoerd.

De rechter moet aan de hand van de specifieke feiten en omstandigheden van het geval beoordelen of er een benoemingsbesluit is genomen.

Recent heeft de Hoge Raad een arrest gewezen over zo’n zaak, waarbij de pseudo-bestuurder betwiste dat er een benoemingsbesluit was genomen. Wel was hij ingeschreven in de KvK . Aan de hand van de agenda voor de vergadering waarin die benoeming, volgens de vennootschap zou hebben plaatsgevonden,  en getuigenverklaringen over wat er destijds precies was gebeurd, oordeelde het Hof Den Haag dat géén benoeming had plaatsgevonden. De Hoge Raad liet dat oordeel in stand.

Dat een besluit vormvrij kan worden genomen heeft voor- en nadelen. Het is een voordeel dat er weinig formaliteiten aan kleven en het dus niet snel mis gaat op formele gronden. Het nadeel is vooral dat er discussie kan ontstaan of de benoeming heeft plaatsgevonden wanneer er geen schriftelijk en expliciet benoemingsbesluit is. Dit kan makkelijk worden voorkomen. Misschien is het verstandig om vormvereisten voor het benoemingsbesluit vast te leggen in de statuten of een reglement en de bestuurder het benoemingsbesluit te laten ondertekenen, zodat de aanvaarding daarvan ook vast ligt.

Heeft u vragen over het benoemen (of ontslaan) van een statutair bestuurder? Neemt u dan vooral contact met ons op.