7 minuten leestijd

De belangrijkste punten van de now!

Samen met het UWV heeft minister Koolmees gisteren, 31/3/2020, tijdens een persconferentie meer informatie gegeven over de NOW, de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid. Hieronder vindt u de belangrijkste punten die u over de NOW moet weten!

Wanneer?

Het ziet ernaar uit dat de subsidieaanvraag vanaf maandag 6 april 2020 kan worden ingediend. Het UWV zal op vrijdag 3 april definitief kunnen vaststellen of 6 april inderdaad haalbaar is. De regeling wordt uiterlijk 14 april 2020 opengesteld.

Hoe hoog is de subsidie?

De hoogte van het bedrag van de subsidieverlening is de uitkomst van de volgende formule:

A x B x 3 x 1,3 x 0,9.

A = omzetdaling

A is het percentage (moet minimaal 20% zijn) van de door de werkgever verwachte omzetdaling in 3 achtereenvolgende kalendermaanden, waarbij de werkgever kan kiezen om te starten met meten op 1 maart, 1 april of 1 mei 2020.

LET GOED OP voor welke periode van 3 maanden omzetdaling u kiest bij de aanvraag, omdat bij de definitieve afrekening de meetperiode niet meer kan worden aangepast! Bij het inschatten van de verwachte omzetdaling moet u verder aanhaken bij de methode die in de jaarrekening over 2019 is gehanteerd. Vraag dit na bij uw accountant of boekhouder mocht u dit niet weten, of stuur uw jaarverslag/jaarrekening of aangifte inkomstenbelasting over 2019 naar ons op, zodat wij met u mee kunnen kijken.

De verwachte omzetdaling in de door u gekozen periode moet vergeleken worden met een kwart van uw omzet in 2019.

Wanneer u de verwachte omzet in de betreffende 3 maanden in 2020 aftrekt van een kwart van uw omzet in 2019, en dit verschilt vervolgens deelt door het kwart van uw omzet in 2019, rondt u het percentage op hele procentpunten af en hebt u “A” berekend.

B = loonsom

U vraagt de subsidie aan gebaseerd op de loonsom in januari 2020. Bij de aanvraag is B dus de loonsom in januari 2020. Het voorschot van 80% van de aangevraagde subsidie zal ook hierop gebaseerd zijn en mag binnen 2 – 4 weken na de aanvraag worden verwacht.

Bij de definitieve toekenning en/of nacalculatie van de subsidie door het UWV zal gerekend worden met de definitieve loonsom over 1 maart tot en met 31 mei 2020. Op deze periode heeft de subsidie namelijk betrekking.

LET GOED OP dat u de lonen over maart, april en mei 2020 volledig doorbetaalt om volledige aanspraak te kunnen maken op de subsidie. Er wordt alleen subsidie verstrekt over het loon per werknemer tot € 9.538,– bruto per maand.

Is de loonsom over 1 maart – 31 mei 2020 lager dan de loonsom in januari 2020 waarop het voorschot is gebaseerd, zult u de te veel ontvangen subsidie terug moeten betalen. De behandeltermijn voor het definitief vaststellen van de subsidie is 13 weken na de aanvraag.

Is uw loonsom over 1 maart – 31 mei 2020 hoger dan de loonsom in januari 2020, bijvoorbeeld omdat er per februari of 1 maart 2020 werknemers in dienst zijn getreden, ziet het er op dit moment naar uit dat u geen aanvullend bedrag zult ontvangen bovenop het dan al verstrekte voorschot. Dit lijkt echter niet in lijn met het doel van de NOW om werkgevers te ondersteunen bij het zoveel mogelijk in dienst houden van hun werknemers. Mocht hier nog een correctie op plaatsvinden, laten we u dat weten!

De “B” zal uiteindelijk gebaseerd worden op de loonsom gedurende één maand.

3 = duur subsidie

Omdat de subsidie verstrekt zal worden voor een periode van drie maanden, wordt vermenigvuldigd met de factor 3. Dit zijn de 3 maanden maart, april en mei 2020 waarvoor de NOW in eerste instantie voorziet. De mogelijkheid om de regeling met 3 maanden te verlengen wordt echter nadrukkelijk opengehouden. Daarover zal voor 1 juni 2020 besloten worden, zodat een eventuele tweede tranche aansluit op de eerste aanvraagperiode die op 31 mei 2020 eindigt.

1,3 = opslag loonkosten

De loonsom wordt met 30% vermeerderd in verband met aanvullende kosten zoals pensioenpremie en opbouw vakantiegeld.

0,9 = compensatie omzetverlies

De formule eindigt met de 90% van het omzetverlies dat wordt gecompenseerd.

Wie vraagt de subsidie aan?

Per loonheffingennummer wordt een subsidie verleend. Dit betekent dat iedere werkgever de subsidie zelf moet aanvragen, ook als die werkgever onderdeel is van een concern. Binnen een concern wordt overigens naar de omzetdaling in de hele groep gekeken en zullen de werkgevers de aanvragen op elkaar af moeten stemmen wat betreft het percentage omzetdaling.

Overige verplichtingen voor de subsidie

Zoals we al wisten, mag de werkgever gedurende de NOW-regeling geen ontslagaanvraag bij het UWV indienen. Doet de werkgever dit wel dan wordt de loonsomberekening gecorrigeerd met de loonsom van de werknemer plus een verhoging van 50% (boete). Deze correctie wordt toegepast bij alle ontslagaanvragen die in de periode van 18 maart tot en met 31 mei 2020 zijn ingediend en die niet binnen de daarvoor gestelde termijn zijn ingetrokken.

Onder “geen ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen” wordt niet verstaan het sluiten van een beëindigingsovereenkomst of ontslag tijdens de proeftijd. Door deze ontslagen zal de loonsom wel dalen en daarmee gevolgen hebben voor de hoogte van de uiteindelijke subsidie waar u als werkgever aanspraak op kunt maken. Er worden dan immers minder mensen doorbetaald, dus neemt ook de subsidie voor de loonkosten af.

Aan deelname aan de NOW-regeling, is naast “geen ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen” een nieuwe voorwaarde bekendgemaakt, namelijk de inspanningsverplichting om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden. Ook ondanks deze verplichting kunnen ontslagen via een vaststellingsovereenkomst en in de proeftijd vallen, maar een daling van de loonsom heeft wel gevolgen voor de hoogte van de uiteindelijke subsidie.

Andere belangrijke verplichtingen zijn:

  • de werkgever mag de subsidie alleen aanwenden voor het betalen van de loonkosten;
  • de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging, of bij het ontbreken daarvan, de werknemers informeren over de verlening van de subsidie;
  • na afloop van de subsidieperiode een definitieve opgave van de omzetdaling overleggen, met daarbij een accountantsverklaring.

Welke stukken hebt u nodig?

Wij schatten in dat het aanvragen van de NOW de nodige voorbereidingstijd zal kosten. Ondanks dat de aanvraag op dit moment nog niet gedaan kan worden, hebt u juist nu de gelegenheid om alle noodzakelijke informatie te verzamelen. Voor de aanvraag hebt u in ieder geval de volgende stukken nodig:

  • Uw berekening van de verwachte omzetdaling over maart tot en met juli 2020, zodat u uit deze 5 maanden de “beste” periode van 3 achtereenvolgende maanden kunt kiezen.
  • Uw omzetgegevens over 2019: in de vorm van uw jaarverslag/jaarrekening of aangifte inkomstenbelasting.
  • Aangifte loonheffing over januari 2020.
  • De rekeninggegevens die aan uw loonheffingennummer verbonden zijn, aangezien dit nummer ook opgegeven moet worden bij de aanvraag NOW.

Valegis Advocaten kan u bijstaan bij het aanvragen van de loonkostensubsidie op grond van de NOW. Hebt u vragen naar aanleiding van deze blog? Neem dan contact op met Daniëlle Edelenbosch. Hebt u anderszins Coronacrisis-gerelateerde vragen? Neem dan ook gerust contact op met het Coronacrisis adviesteam van Valegis Advocaten.

Dit artikel is geschreven door Daniëlle Edelenbosch.

Let op!
Wij streven naar volledigheid in onze berichtgeving maar kunnen die niet garanderen omdat de ontwikkelingen elkaar in snel tempo opvolgen. De Rijksoverheid komt geregeld met aanvullingen op of verbeteringen van (nieuwe) regelingen. Onze berichten kunnen daardoor verouderd zijn op het moment dat u die leest. Daarom vermelden wij de datum en het tijdstip van plaatsing bij elk bericht.