Skip to main content

Op grond van artikel 6:265 lid 1 BW geeft iedere tekortkoming van een partij in de nakoming van een van haar verbintenissen aan de wederpartij de bevoegdheid om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. Bij ontbinding van een koopovereenkomst moeten beide partijen terugkeren naar de situatie van vóór de overeenkomst. Dit betekent dat de koper zijn geld terugkrijgt en de verkoper het goed weer terugkrijgt. Als er al betalingen zijn gedaan, moeten deze worden teruggestort.

Alvorens de koper kan overgaan tot ontbinding van de (koop)overeenkomst, moet de verkoper eerst in de gelegenheid worden gesteld om de gebreken te verhelpen. De koper dient de verkoper bij een schriftelijke aanmaning in gebreke te stellen. Die gelegenheid hoeft niet te worden gegeven wanneer – kort gezegd – de gebreken gezien hun aard niet kunnen worden verholpen of wanneer de verkoper heeft aangetoond niet tot herstel bereid te zijn.

Een voorbeeld:

Partij A koopt van partij B een auto. Op grond van artikel 7:1 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: “BW”) zijn partijen een koopovereenkomst aangegaan. Op grond van artikel 7:17 BW moet de geleverde auto in overeenstemming zijn met de in de koopovereenkomst gestelde eisen. Indien de auto niet aan de eisen van de koopovereenkomst voldoet, kan de koper verlangen dat de verkoper (i) het ontbrekende levert, (ii) het geleverde herstelt, mits de verkoper hieraan redelijkerwijs kan voldoen, of (iii) het geleverde vervangt, tenzij de afwijking te gering om dit te rechtvaardigen.

De koper dient de verkoper schriftelijk in gebreke te stellen waarbij hem een redelijke termijn voor de nakoming wordt gesteld. De koper hoeft de verkoper niet in gebreke te stellen wanneer – kort gezegd – de gebreken gezien hun aard niet kunnen worden verholpen of wanneer de verkoper heeft medegedeeld niet bereid te zijn om de verbintenis na te komen. Ervan uitgaande dat de verkoper het ontbrekende niet zal leveren, de gebreken niet zal repareren en/of vervangen, kan de koopovereenkomst ontbonden worden. Deze koper kan de koopovereenkomst in een brief gericht aan de verkoper ontbinden. Als gevolg van de ontbinding moet de auto aan de verkoper worden geretourneerd en dient de verkoper het aankoopbedrag terug te storten op de rekening van de koper.

Heeft u een geschil over de (mogelijke) ontbinding van een (koop)overeenkomst, neem dan contact op met ons om juridisch advies in te winnen.

× Hoe kan ik u helpen?