Skip to main content

Elke opdrachtnemer heeft een zorgplicht. In dit artikel wordt stilgestaan bij de zorgplicht van de IT-leverancier.

“De opdrachtnemer moet bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen”, zo luidt artikel 7:401 BW. Gelet op deze zorgplicht, moet de opdrachtnemer rekening houden met de belangen van de opdrachtgever bij het uitvoeren van een opdracht.

Een ziekenhuis vreesde dat de IT-leverancier de datum waarop een ingewikkeld IT-project zou zijn afgerond niet zou halen. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch overweegt in het arrest van 3 november 2015 (ECLI:NL:GHSHE:2015:4428):

“3.8.4.Het hof is bovendien van oordeel dat op Alert c.s., als eerstverantwoordelijken voor het welslagen van het project en uit dien hoofde de leiding van het project had (anders dan Alert c.s. zelf meent, punt 9.34 mvg/mva), de plicht rust om alles in het werk te stellen dat nodig was om het project tot een goed einde te brengen. In het kader van deze plicht kan van Alert c.s. verlangd worden dat zij vakbekwaam personeel gebruikt en dat zij, zonodig extra personeel inzet. Of Alert c.s. aan hun verplichtingen hebben voldaan kan niet alleen worden afgemeten aan de hand van de aflevering van het project op de Go-Livedatum. Die aflevering vereist immers een ontwikkeling van software in overleg met de toekomstig gebruiker en begeleiding bij de toepassing, dat wil zeggen dat bij de gebruiker ook vertrouwen in het nieuw te ontwikkelen systeem moet worden opgebouwd.”

Met andere woorden: de IT-leverancier is verantwoordelijk voor het projectmanagement. Als er een duidelijke deadline is overeengekomen, moet de IT-leverancier zo nodig (extra) bekwaam personeel inzetten om de deadline te halen.

De gevolgen van het niet voldoen aan de zorgplicht kunnen ingrijpend zijn. “Slecht projectmanagement kan in dit licht onder omstandigheden wel degelijk als een ontbindingsgrond dienen”, aldus het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch in voormeld arrest.

Opdrachtnemers moeten handelen op een wijze zoals van een redelijk bekwaam vakgenoot geëist kan worden. Dit geldt niet alleen voor de IT-leverancier, maar ook voor andere opdrachtnemers. Bent u benieuwd of er sprake is van een schending van de zorgplicht in uw contractuele relatie? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met Angela Schwegler (a.schwegler@valegis.com).

Angela Schwegler-Veldstra

Angela studeerde cum laude af aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en is sinds 2016 advocaat. Zij heeft zich bij een middelgroot advocatenkantoor in Amsterdam gespecialiseerd binnen het ondernemingsrecht in brede zin.

× Hoe kan ik u helpen?