Skip to main content

De gevolgen voor een beroep op verrekening indien de vordering in kort geding wordt afgewezen.

Er vloeien vier vereisten voort uit artikel 6:127 BW voor de verrekeningsbevoegdheid. Allereerst is er het wederkerigheidsvereiste: de partijen dienen over en weer elkaars schuldenaar en schuldeiser te zijn. Daarnaast moeten de prestaties gelijksoortig zijn. Ten derde moet de schuldenaar bevoegd zijn tot betaling van zijn schuld. Ten slotte moet de schuldenaar een opeisbare vordering op de schuldeiser hebben.

Is aan die laatste voorwaarde voldaan indien de Voorzieningenrechter in kort geding de vordering afwijst en de ‘verliezer’ is veroordeeld tot betaling van de proceskosten?

Volgens de Hoge Raad (HR 11-12-2020, ECLI:NL:HR:2020:2005, NJ 2021/9) gaat het bij de beoordeling van een beroep op verrekening om het moment dat de schuldenaar verklaart dat hij zijn schuld met een vordering verrekent. Het peilmoment is dus het momentum dat de schuldenaar zijn verklaring overbrengt op de schuldeiser.

Aangezien tegen het rechterlijk vonnis in kort geding hoger beroep kan worden ingesteld tot vier weken na de uitspraak, gaat het rechterlijk vonnis van de voorzieningenrechter pas in kracht van gewijsde vier weken na de uitspraak en alleen als geen hoger beroep is ingesteld. Pas vanaf dat moment wijzigt het rechterlijk vonnis de feitelijke toestand van de rechtsverhouding tussen de partijen, totdat eventueel in een bodemprocedure een ander oordeel volgt.

Dit betekent dat in het geval een partij geen (tijdig) hoger beroep tegen de voorlopige voorziening instelt, een beroep op verrekening nadien geen kans van slagen heeft.

Maar dit ligt misschien wel anders indien men die verklaring tot verrekening doet vóórdat de uitspraak van de voorzieningenrechter in kracht van gewijsde is gegaan. Het kiezen van het momentum van de verrekeningsverklaring kan hier van belang zijn!

Wilt u meer weten over de vereisten van verrekening in een (kort geding) procedure? Neem contact op met Deborah van Zanten via e-mail d.vanzanten@valegis.com of nummer: 0658987775.

 

× Hoe kan ik u helpen?