Skip to main content

Reorganisatie & Herstructurering

Bij een reorganisatie komt veel kijken, zeker op juridisch gebied.

Valegis Advocaten adviseert zowel werkgevers als werknemers over herstructurering van een onderneming, boventalligheid en ontslag bij reorganisaties, inclusief de afvloeiingsregelingen (waaronder een eventueel sociaal plan).

Bij welk ‘loket’ moet u zijn?

Arbeidsrechtelijk is bij een reorganisatie binnen een bedrijf het vragen van ontslagvergunningen bij het UWV de in de Wet Werk & Zekerheid (WWZ) voorgeschreven ontslagroute.

Natuurlijk kan een arbeidsovereenkomst ook met wederzijds goedvinden worden beëindigd. Partijen moeten het dan eens zien te worden over de voorwaarden over het ontslag. Wij zijn zeer ervaren in het adviseren en onderhandelen over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden en het bijstaan van werkgever en werknemer in ontslagprocedures.

Hoe wordt er bepaald, wie voor ontslag in aanmerking komt?

De wet bepaalt dat een werkgever niet mag selecteren op kwaliteit, maar bij de selectie, wie er moet afvloeien, het zogenaamde afspiegelingsbeginsel moet hanteren. Dat houdt in dat binnen een bedrijf categorieën onderling uitwisselbare functies worden ingedeeld in leeftijdscategorieën en dat vervolgens per leeftijdscategorie de kortst in dienst zijnde werknemers worden ontslagen. Het is de bedoeling dat de leeftijdsopbouw van de werknemers binnen de categorie uitwisselbare functies voor en na de reorganisatie verhoudingsgewijs zoveel mogelijk gelijk blijft.

Als een werknemer ziek is, is er een opzegverbod van toepassing en zal het UWV in beginsel geen toestemming verlenen voor opzegging van de arbeidsovereenkomst van deze zieke werknemer. In plaats daarvan kan een andere werknemer voor ontslag worden voorgedragen.

UWV ontslagprocedure

Bij deze procedure komt veel kijken. Veel informatie moet in korte tijd en op de juiste wijze worden aangeleverd. De ervaring leert dat dit voor veel werkgevers een ondoorgrondelijk en lastig proces is. Voor onze advocaten van het team arbeidsrecht is het dagelijkse kost en wij staan u hierbij graag bij.

Ook werknemers wiens functie vervalt in een reorganisatie staan wij graag bij om te beoordelen of hun werkgever de regels heeft gevolgd die van toepassing zijn bij een UWV ontslagprocedure.

Transitievergoeding

De wet bepaalt dat een werkgever de transitievergoeding verschuldigd is als de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd op initiatief van een werkgever. Bij een (collectief) ontslag is de transitievergoeding in beginsel dan ook verschuldigd. De verschuldigde vergoeding kunnen wij uiteraard voor u berekenen.

Medezeggenschap

Bij veel reorganisaties zal de OR adviesrecht hebben. Zie hiervoor het onderwerp ‘medezeggenschap’ op onze site. Dit proces luistert zeer nauw; als een OR te laat of helemaal niet betrokken wordt bij een reorganisatie kan dat grote (nadelige) gevolgen hebben voor de onderneming.

In veel gevallen moeten, op grond van de Wet Melding Collectief Ontslag en/of de CAO, ook vakbonden betrokken worden bij het proces. Bij veel reorganisaties zal de OR adviesrecht hebben.

In veel gevallen moeten, op grond van de Wet Melding Collectief Ontslag en/of de CAO, ook vakbonden betrokken worden bij het proces.

Sociaal plan

Een sociaal plan wordt door een werkgever opgesteld indien de reorganisatie een zeker collectief karakter heeft. Een sociaal plan beschrijft de voorzieningen die de werknemers die worden ontslagen zullen ontvangen. Het zal vaak gaan om een ontslagvergoeding die wordt vastgesteld aan de hand van de wettelijke transitievergoeding of een vergoeding die daarboven ligt en voorts wordt daarenboven bijvoorbeeld ook hulp geboden bij het vinden van een nieuwe baan.

Collectief ontslag

In sommige gevallen komen de verplichtingen van de Wet Melding Collectief Ontslag in beeld. Dit is het geval als 1) het voornemen bestaat de arbeidsovereenkomst van tenminste 20 werknemers te beëindigen binnen een tijdvak van drie maanden en 2) deze werknemers allemaal werkzaam zijn binnen hetzelfde werkgebied van het UWV.

Mogelijkheden voor een toets in tweede instantie

Sinds 1 juli 2015 kan de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ook ontbinden vanwege bedrijfseconomische omstandigheden wanneer het UWV toestemming voor de opzegging heeft geweigerd. Dit is in feite een vorm van hoger beroep. De kantonrechter is hierbij gebonden aan dezelfde toetsingskaders als het UWV. Omgekeerd kan het ook zo zijn dat de werknemer wiens arbeidsovereenkomst door de werkgever is opgezegd met toestemming van het UWV zich tot de rechter wendt en probeert het ontslag weer terug te draaien.

Onze ervaren advocaten denken graag met u mee.

Wij staan voor u klaar!

Kom direct in contact

Valegis Advocaten gevestigd in Den Haag & Amsterdam

Contact

Kantoor Den Haag

World Trade Center
Toren C, 11de verdieping
Pr. Beatrixlaan 582
2595 BM Den Haag

Kantoor Amsterdam

NEWDAY
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam

× Hoe kan ik u helpen?