Skip to main content

De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel verplichte certificering voor uitzendbureaus. Dit wetsvoorstel is nog niet gepubliceerd, maar wel is duidelijk dat ondernemingen die arbeidskrachten ter beschikking stellen een certificaat zullen moeten aanvragen bij een nieuw op te richten bestuursorgaan. Dit zal niet enkel moeten gelden voor een uitzendbureau, maar ook voor andere ondernemingen die personeel aan een ander uitlenen.

De Nederlandse Arbeidsinspectie zal verantwoordelijk worden voor het toezicht op de certificeringsplicht. Als een onderneming toch personeel uitleent zonder certificaat kan deze een boete krijgen. Ook ondernemingen die personeel inhuren van een onderneming zonder certificaat kunnen boetes krijgen. Om het certificaat te verkrijgen, moet de uitlener aantonen dat hij voldoet aan de eisen voor het certificaat. Het doel van de wet is dat uitzendbureaus al hun werknemers onder goede werk- en woonomstandigheden laten werken, dus de eisen voor certificering zullen daarmee te maken hebben.

Een aantal van deze verplichtingen zal zijn: identificatie van de onderneming, afdracht van loonheffingen en omzetbelasting, betaling van het wettelijk minimumloon en minimumvakantiebijslag, administreren van identiteitsdocumenten, controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland, betaling van het juiste loon, het hebben van een verklaring omtrent het gedrag (VOG) voor rechtspersonen, het overleggen van een bankgarantie, het aanbieden van gecertificeerde huisvesting aan arbeidsmigranten (indien van toepassing), het doorgeleiden van informatie over veiligheid op de werkplek aan de uitzendkracht en controle op pensioenaansluiting.

We zullen de ontwikkelingen hierover in de gaten houden. Voor arbeidsrechtelijke vragen kunt u contact opnemen met Rigje Rosier via r.rosier@valegis.com.

× Hoe kan ik u helpen?