2 minuten leestijd

Op de toegangsdeur van Valegis Advocaten prijkt deze sticker want ja, ook bij ons zijn uiteraard opgeleide BHV’ers (bedrijfshulpverleners) aanwezig.

Hoe zit dat eigenlijk wettelijk?

In de Arbeidsomstandighedenwet is opgenomen dat werkgevers verplicht zijn om maatregelen te nemen op het gebied van bedrijfshulpverlening.

Artikel 15 van de wet omschrijft dit als volgt:

De werkgever laat zich ten aanzien van de naleving van zijn verplichtingen op grond van artikel 3, eerste lid, onder e, van deze wet bijstaan door een of meer werknemers die door hem zijn aangewezen als bedrijfshulpverleners.

Het verlenen van de ‘bijstand’ houdt in elk geval in:

  • het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
  • het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen;
  • het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting.

De wet schrijft voor dat bedrijfshulpverleners opleiding en uitrusting dienen te verkrijgen en ze dienen ‘zodanig in aantal en zodanig te zijn georganiseerd dat zij de in het tweede lid genoemde taken naar behoren kunnen vervullen’.  In de Arbowet is het aantal BHV’ers dat een bedrijf moet aanstellen niet wettelijk vastgelegd. De werkgever moet er voor zorgen dat er altijd voldoende BHV’ers aanwezig zijn. Het bepalen van het aantal BHV’ers dat nodig is om dit doel te bereiken is dus maatwerk en hangt af van verschillende factoren. Elk bedrijf heeft te maken met andere risico’s; werken op een kantoor brengt andere risicio’s met zich dan werken in de petrochemische industrie.  Op basis van de RI&E, de Risico-Inventarisatie en Evaluatie, zal het aantal BHV’ers bepaald moeten worden.

Tenslotte: de directeur-grootaandeelhouder van een bedrijf mag zelf ook als BHV’er optreden. Wel is het van belang dat iemand anders zijn of haar taken over kan nemen wanneer de dga afwezig is.

Uiteraard kunnen wij u adviseren over uw verplichtingen op grond van de Arbeidsomstandighedenwet. Neem daarvoor contact op met Carolien Brederije (c.brederije@valegis.com of telefoon +31 (0)70 319 60 40) dan wel met een van de andere advocaten uit het arbeidsrechtteam.

Leave a Reply

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.