1 minuten leestijd

Komt pacta sunt servanda en het beginsel van contractsvrijheid in het geding?

Partijen zijn vrij te bepalen of zij een overeenkomst willen sluiten, met wie zij dat doen en wat de inhoud van die overeenkomst is. De contractsvrijheid heeft als gevolg dat de wederzijdse verplichtingen ongelijkwaardig kunnen zijn. Ook voor ongelijkwaardige overeenkomstigen geldt in beginsel dat de daaruit voortvloeiende verplichtingen moeten worden nagekomen, want pacta sunt servanda.

De contractsvrijheid is groot, maar niet onbegrensd. Het gebeurt niet vaak, maar een overeenkomst kan nietig (en daarmee automatisch ongeldig) zijn als die door inhoud of strekking in strijd is met de goede zeden (art. 3:40 lid 1 BW). Als goede zeden wordt beschouwd het maatschappelijk oordeel over wat moreel/ethisch gezien hoort.

Een zeldzaam voorbeeld van een nietige overeenkomsten wordt aangetroffen in de uitspraak van 10 maart 2021 van de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem (ECLI:NL:RBNHO:2021:2627). Er waren in een tijdsbestek van vier (4) maanden twee (2) overeenkomsten gesloten waarbij één partij de verplichting op zich nam om tot in lengte van jaren een aanzienlijk deel van zijn inkomsten af te staan aan de wederpartij, terwijl de wederpartij slechts de verplichting had om die partij in contact te brengen met een opdrachtgever. De rechtbank achtte deze prestaties dusdanig ongelijkwaardig dat sprake was van strijd met goede zeden.

Neemt u bij vragen over de verplichtingen over en weer of geldigheid van een contract dat u heeft gesloten gerust contact op met Angela Schwegler (a.schwegler@valegis.com)

Angela Schwegler

Angela Schwegler

Angela studeerde cum laude af aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en is sinds 2016 advocaat. Zij heeft zich bij een middelgroot advocatenkantoor in Amsterdam gespecialiseerd binnen het ondernemingsrecht in brede zin.