Skip to main content

De Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel (Octas) heeft onderzoek verricht naar ons huidige arbeidsongeschiktheidsstelsel dat erg complex is. Zij is met drie opties gekomen om ons stelsel te verbeteren.

De Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel (Octas) heeft vorig jaar een onderzoek verricht naar ons arbeidsongeschiktheidsstelsel. Uit dit onderzoek is onder meer gebleken dat ons arbeidsongeschiktheidsstelsel te complex is (de WIA wordt aangeduid met Wat Ingewikkeld Allemaal) en arbeidsongeschikte mensen zonder vast contract komen moeilijk weer aan het werk.

Om dit te kunnen verbeteren heeft OCTAS in een rapportage dat gisteren is gepubliceerd drie mogelijkheden geschetst. De eerste optie is Huidig stelsel beter. Het stelsel wordt vereenvoudigd en de belangrijkste knelpunten worden  aangepakt. De arbeidsongeschiktheidsdrempel van de WIA van 35% wordt verlaagd naar 25%, het  aantal regelingen in de WIA wordt verminderd, als mensen weer gaan werken, volgt er niet direct een herbeoordeling, voor zelfstandigen komt er een aparte arbeidsongeschiktheidsverzekering, de re-integratiedienstverlening is er voor wie dat nodig heeft en verzekeringsartsen baseren hun beoordeling meer op informatie van de bedrijfsarts.

De tweede optie is Werk staat voorop. Na de wachttijd van twee jaar heeft een werknemer drie jaar (of vijf jaar bij verlenging) recht op een re-integratieuitkering en bijbehorende re-integratiedienstverlening als de werknemer vanwege ziekte zijn werk of ander werk bij de eigen werkgever niet meer kan doen. Dit kan eerder starten als re-integratie bij de eigen werkgever weinig kans heeft of te lang gaat duren en bij vangnetters. Dit kan later starten als de werkgever een loonsanctie opgelegd krijgt wegens onvoldoende re-integratie, maar de werkgever heeft geen verplichtingen meer in het tweede spoor. Het doel van de re-integratieuitkering is om mensen te helpen aan werk. Na afloop hiervan kunnen werknemers aanspraak maken op een arbeidsongeschiktheidsuitkering bij een arbeidsongeschiktheidspercentage van minimaal 35%.

De laatste optie is Basis voor werkenden. Er komt één arbeidsongeschiktheidsuitkering voor alle werkenden na de wachttijd van twee jaar, waarop recht is bij een arbeidsongeschiktheidspercentage van minimaal 35%. De basisuitkering is 70% van het minimumloon en kan worden aangevuld door een verplichte aanvullende verzekering voor werknemers. Zelfstandigen kunnen zich privaat verzekeren. Daarnaast kan iedereen gebruik maken van het regionaal re-integratieloket voor hulp bij het vinden van een nieuwe baan. De re-integratie wordt vervolgens ingekocht bij private partijen.

Ik ben erg benieuwd of en in welke mate ons huidige arbeidsongeschiktheidsstelsel wijzigt. Ik ben het met OCTAS eens dat ons huidige stelsel zeer complex is en vaak lastig uit te leggen aan werknemers, maar ook aan werkgevers. Ik houd u op de hoogte van de ontwikkelingen hieromtrent.

Mocht u in de tussentijd vragen hebben over de arbeidsongeschiktheidsuitkering van uw werknemer, dan kunt u contact opnemen met Rigje Rosier via r.rosier@valegis.com.

× Hoe kan ik u helpen?