Per 1 januari 2017 treedt de nieuwe Zorgbrede Governancecode in werking. De code is ingrijpend gewijzigd ten opzichte van de huidige code (uit 2010). Dit zijn de belangrijkste wijzigingen.

Gebaseerd op principes
De code uit 2010 is ingericht naar de diverse organen van de zorginstelling: raad van bestuur, raad van toezicht, algemene vergadering, aangevuld met twee hoofdstukken: werking en verantwoording. De nieuwe zorgcode is niet meer ingericht naar de diverse organen van de zorginstelling, maar is gebaseerd op de volgende principes:

  • De maatschappelijke doelstelling en legitimatie van de zorgorganisatie is het bieden van goede zorg aan cliënten.
  • De raad van bestuur en raad van toezicht hanteren waarden en normen die passen bij de maatschappelijke positie van de zorgorganisatie.
  • De zorgorganisatie schept randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden.
  • De raad van bestuur en raad van toezicht zijn ieder vanuit hun eigen rol verantwoordelijk voor de governance van de zorgorganisatie.
  • De raad van bestuur bestuurt de zorgorganisatie gericht op haar maatschappelijke doelstelling.
  • De raad van toezicht houdt toezicht vanuit de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie.
  • De raad van bestuur en raad van toezicht ontwikkelen permanent hun professionaliteit en deskundigheid.

De gedragscode bevat daarnaast bepalingen of gedragsregels die een concretere invulling geven aan het principe, soms voorafgegaan door een korte introductie. Een aanvullend hoofdstuk geeft regels voor specifieke, afwijkende situaties.

Pas toe of leg uit
De principes zijn leidend en het beginsel ‘pas toe of leg uit’ geldt dan ook nog altijd. Wel wordt dit begrip gemoderniseerd. De opsteller van de zorgcode, de Brancheorganisatie Zorg, verwoordt dit als volgt: “Soms is bij toepassing juist uitleg nodig (pas toe en leg uit). Soms kan afwijking niet aan de orde zijn (pas toe!). Alle partijen zijn het er over eens dat we af moeten van “afvinkgedrag”. Afvinkgedrag betekent aan de regels voldoen omwille van die regels, waarbij de bedoeling uit beeld is geraakt. Dat is niet wat deze code beoogt. En dat is wel waar het pas-toe-of-leg-uit-beginsel soms toe leidt. De bedoeling en de dialoog moeten weer centraal staan.”

Voor wie geldt de Zorgcode 2017?
De zorgcode geldt voor de leden van de bij de Brancheorganisatie Zorg aangesloten organisaties ActiZ, GGZ Nederland, NVZ, NFU en VGN.

Volledige tekst code
Download hier de Zorgbrede Governancecode 2017.

Tot slot
U kunt voor vragen over dit onderwerp contact met ons opnemen op telefoonnummer 020 – 723 36 33 of per e-mail: n.niewold@valegis.com.

Met vriendelijke groet,
namens het arbeidsrechtteam van Valegis Advocaten

Natascha Niewold

 

November 2016