Overlast door kwetsbare personen is actueel. Het RTL nieuws besteedde op 11 september 2017 een item aan het onderwerp. Ter illustratie van het item werd verwezen naar een huurder die veel overlast veroorzaakte in een straat in Zaandam. Omwonenden hadden al jaren last van deze persoon. Uiteindelijk dient de overlastgevende huurder binnenkort de woning te verlaten. Deze kwestie staat niet op zich.

Corporatiemonitor personen met verward gedrag
Aedes heeft op 11 september 2017 de “Corporatiemonitor personen met verward gedrag” gepubliceerd. Enkele cijfers uit die enquête onder 161 woningcorporaties (47% van alle woningcorporaties) laat het volgende beeld zien.

  • Het meest voorkomende incident bij deze kwetsbare huurders is verwaarlozing/ vervuiling van de woning en/of de gemeenschappelijke ruimte, gevolgd door geluidsoverlast, overlast door verward gedrag en agressief gedrag tegen buren.
  • Het merendeel van deze kwetsbare personen heeft een psych(iatr)ische aandoening of heeft te maken met meerdere maatschappelijke problemen.
  • 80% van de corporaties ziet een toename van agressie jegens haar medewerkers.
  • Vrijwel alle corporaties nemen preventieve maatregelen tegen dergelijke overlast. Die maatregelen kunnen bestaan uit samenwerking met andere instanties, afspraken in huurovereenkomsten of afspraken op incidentele basis.

Knel-en verbeterpunten
Uit de enquête blijkt dat corporaties als belangrijk verbeterpunt zien dat de hulpverlening minder vrijblijvend is en dat de informatie-uitwisseling verbetert. Als grootste juridische knelpunt zien de corporaties het delen van informatie/ de privacywetgeving.

Overlast zaken zijn vaak langslepende kwesties waarbij het soms maanden of inderdaad jaren kan duren voordat een oplossing is bereikt. In de tussentijd worden omwonenden vaak tot wanhoop gedreven. Ook (medewerkers van) woningcorporaties hebben regelmatig het gevoel dat zij er alleen voor staan. In sommige gemeenten zijn er weliswaar samenwerkingsafspraken, soms zelfs vastgelegd in een convenant. Maar vaak gaan de afspraken niet verder dan het uitwisselen van gegevens en het monitoren van een huurder.

Hard tegen optreden of helpen? Het 10-stappenplan
Dat een overlastkwestie niet maanden of jaren hoeft te door te kabbelen, heeft het door Valegis Advocaten ontwikkelde 10-stappenplan bewezen. Middels dit stappenplan kan snel en adequaat worden opgetreden tegen deze personen. Onderdeel van het stappenplan zijn gedragsregels en een gedragsovereenkomst. Doel van het stappenplan is om de overlast zo snel mogelijk te laten ophouden en de (overlastgevende) huurder de hulp te bieden die noodzakelijk is. De huurder moet natuurlijk wel zelf willen. Dat is niet altijd het geval. Soms is het dan noodzakelijk om de zaak aan een rechter voor te leggen.

De Wet Aanpak Woonoverlast
Sinds kort bestaat er nog een hulpmiddel. De Wet Aanpak Woonoverlast creëert voor de burgemeester de bevoegdheid zogenaamde ‘gedragsaanwijzingen’ te geven als iemand overlast veroorzaakt vanuit zijn woning. Daarbij kan worden gedacht aan simpele en concrete regels: niet meer dan vijf katten in de woning, na 22:00 uur geen gebruik meer maken van de tuin, etc. In het uiterste geval kan de bewoner tijdelijk uit zijn woning worden gezer. De wet geeft de burgemeester dus bevoegdheden op te treden tegen overlast. Vooral bij koopwoningen is dit wenselijk, omdat zowel in het civiele recht als het bestuursrecht geen tot weinig mogelijkheden bestonden tegen overlast van woningeigenaren op te treden.

Toch biedt de wet niet alleen bij koopwoningen uitkomst. Als tussen grote verhuurders zoals woningcorporaties, hulpverlenende instanties zoals GGZ en gemeenten goede afspraken worden gemaakt, bijvoorbeeld in een convenant, kan de gedragsaanwijzing van de burgemeester heel goed worden gebruikt in de aanpak van overlast door huurders. Verhuurders zijn in sommige gevallen genoodzaakt om te grijpen naar het uiterste middel, ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning van de overlastgever, omdat zij geen andere mogelijkheden meer zien. Een convenant en de gedragsaanwijzing van de burgemeester kan helpen om ontbinding van de huurovereenkomst te voorkomen en de kwetsbare persoon de hulp te bieden die hij/zij nodig heeft.

Meer informatie?
Het vastgoed team van Valegis Advocaten organiseert samen met Guido de Ruiter Advies & Procesmanagement op 28 september en 2 oktober 2017 een bijeenkomst waar nader op dit onderwerp zal worden ingegaan. Bent u als professional werkzaam op dit gebied en geïnteresseerd om aan de bijeenkomst deel te nemen? Via deze link krijgt u meer informatie. https://www.valegis.com/academy/cursussen/vastgoedrecht/