Dat het verboden is een buitenlandse werknemer arbeid te laten verrichten zonder geldige tewerkstellingsvergunning (TWV) is de meeste werkgevers wel bekend. Dat ook inleners hoge boetes kunnen ontvangen voor het inhuren van een vreemdeling komt echter vaak als een verrassing.

Valegis Advocaten heeft met de komst van twee nieuwe advocaten, Reinier Wolters en Andrea de Ruijter, een corporate immigration tak toegevoegd aan haar arbeidsrechtpraktijk. Reinier en Andrea brengen kennis mee op onder meer het gebied van de kennismigrantenregeling, tewerkstellingsvergunningen en corporate compliance. Hieronder leggen wij u kort uit waar u op moet letten bij het inhuren van buitenlandse werknemers.

Wat houdt de wet in?
De Wet arbeid vreemdelingen (Wav) regelt wie arbeid mag verrichten in Nederland. Zo mogen EU-burgers, met uitzondering van Kroaten, in principe arbeid verrichten in Nederland. Zij hebben dus geen tewerkstellingsvergunning nodig. Voor andere migranten is een tewerkstellingsvergunning wel nodig, tenzij zij tot een uitgezonderde categorie behoren.

Wie is werkgever?
De Wav kent een bijzonder ruim werkgeversbegrip:

  • degene die de vreemdeling feitelijk arbeid laat verrichten wordt gezien als werkgever en kan een boete ontvangen bij overtreding van de Wav;
  • het feit dat de vreemdeling de arbeid in opdracht of in dienste van u verricht is voldoende;
  • het bestaan van een gezagsverhouding is niet relevant;
  • ook zonder een arbeidsovereenkomst kunt u als werkgever van de vreemdeling gezien worden.

Een sprekend voorbeeld van het ruime werkgeversbegrip is een zaak uit 2010. Hier werden zowel het distributiebedrijf als de uitgevers van een dagblad als werkgever aangemerkt van een bezorger die geen tewerkstellingsvergunning had (Raad van State, 17 maart 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BL7835). Ook in andere gevallen en in andere sectoren komt het regelmatig voor dat meerdere werkgevers in de keten een boete opgelegd krijgen bij illegale tewerkstelling.

Hoe hoog is de boete?
De boetes voor een werkgever, ongeacht waar deze zich bevindt in de keten, kunnen oplopen tot 12.000 Euro per illegaal tewerkgestelde werknemer met daarbij de mogelijkheid van aanvullende boetes van 2.250 Euro voor schending van administratieplichten.

 Wat kunt u doen?
1. Maak schriftelijke afspraken
Indien u gebruik maakt van een uitzendbureau of een (onder)aannemer bevindt u zich ook in de ‘keten’ en het is dan ook van groot belang dat u goed nagaat dat de partij waarmee u werkt over de juiste papieren beschikt. We raden werkgevers die werknemers inlenen aan om hierover schriftelijk afspraken te maken.

2. Controleer altijd de identiteit van de arbeidskrachten
Daarnaast is het uw wettelijke plicht als werkgever om de identiteit van de ingeleende buitenlandse arbeidskracht vast te stellen en een afschrift van het paspoort of het vreemdelingendocument in uw administratie op te nemen. Hoewel u als inlener volgens de Wet bescherming persoonsgegevens zonder toestemming geen afschrift van het identiteitsbewijs van een Nederlander of een Unieburger in uw administratie mag opnemen, bent u in het geval van een werknemer van buiten de EU nu juist verplicht dit wel te doen.

3. Stel protocollen op
Om er zeker van te zijn dat uw bedrijf dit doet en ook overigens conform de wetgeving opereert, adviseren wij u protocollen op te stellen voor het vaststellen van de identiteit van (ingeleende) buitenlandse werknemers. Wij helpen u uiteraard graag met het opstellen van dergelijke protocollen.

Meer weten?
U kunt voor vragen over dit onderwerp contact met ons opnemen op telefoonnummer 020 – 723 36 33 of per e-mail: r.wolters@valegis.com of a.deruijter@valegis.com.

SHARE:
Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone