2 minuten leestijd

En dan heeft de Wet Franchise volledige werking.

Sinds 1 januari 2021 hebben we de Wet Franchise. Het grootste deel van de wet had onmiddellijke werking en drie onderdelen zijn per 1 januari 2023 volledig van toepassing. Voor nieuwe franchiseovereenkomsten en verlengingen van franchiseovereenkomsten waren deze onderdelen al van toepassing. Het betreft:

·        het instemmingsrecht;

·        de goodwill bepaling;

·        het concurrentiebeding.

De goodwill bepaling uit 7:920 BW komt in deze bijdrage aan de orde.

Wettelijke regeling

De wet zegt over de goodwill bepaling het volgende:

De franchiseovereenkomst bepaalt in ieder geval:

de wijze waarop wordt vastgesteld:

1° of goodwill aanwezig is in de onderneming van de franchisenemer;

2° zo ja, welke omvang deze heeft, en

3° in welke mate deze aan de franchisegever is toe te rekenen;

op welke wijze goodwill die redelijkerwijs is toe te rekenen aan de franchisenemer bij beëindiging van de franchiseovereenkomst aan de franchisenemer wordt vergoed, indien de franchisegever de franchiseonderneming van de betreffende franchisenemer overneemt om deze onderneming zelfstandig voort te zetten, danwel over te dragen aan een derde met wie de franchisegever een franchiseovereenkomst sluit.

Uitleg

Franchisecontracten moeten een goodwill bepaling bevatten. Daarin moet staan of er sprake is van goodwill en hoe dat wordt vastgesteld. Aan wie die goodwill is toe te rekenen moet ook opgenomen worden. En er dient te worden afgesproken wat er gebeurt met de goodwill als de franchisegever de vestiging van de franchisenemer overneemt en zelf voortzet. Dit moet als de franchisegever zelf de vestiging overneemt en voortzet of als de franchisegever deze onderneming overdraagt aan een derde met wie de franchisegever een franchiseovereenkomst sluit.

We zien in de praktijk dat deze verplichting uitdagingen geeft. Zit de goodwill in het merk of in het pand? Wie heeft voor die goodwill gezorgd en is die goodwill wel te bepalen bij het aangaan van de franchiseovereenkomst of moet dat bij het einde worden bepaald? Wij helpen onze franchise-cliënten hierbij, niet alleen door een goed contract te maken maar vooral ook door vooruit te kijken en mogelijke scenario’s te bespreken. Wilt u dat ook, mail of bel ons dan.

In een komend blog zullen we het non-concurrentiebeding behandelen. Tevens zal er op korte termijn een webinar worden georganiseerd over dit onderwerp en de andere twee onderwerpen. Nadere informatie volgt spoedig.

Vragen hierover of vrijblijvend van gedachten wisselen neem contact met mij op: Tim van der Maas via 06-42162929 of t.vandermaas@valegis.com.