2 minuten leestijd

Het zal niemand ontgaan zijn dat de Wet Franchise inmiddels een feit is ( per 1 januari 2021 is de wet in werking getreden). Veel franchiseorganisaties zijn op dit moment nog doende om hun bestaande franchiseovereenkomst aan de Wet Franchise aan te passen. Anders dan de wetgever dacht, blijkt een en ander in de praktijk wat meer voeten in aarde te hebben. Daar zullen wij u nader over informeren in de volgende reeks artikelen over de Wet Franchise en de gevolgen daarvan voor de praktijk.

Waar veel franchiseorganisaties op dit moment tegen aan lopen is dat de gesprekken met de franchiseverenigingen/franchiseraden meer tijd in beslag nemen dan op voorhand gedacht. Niet zo erg denkt u wellicht aangezien er een overgangsregeling van twee jaar geldt. Dat is slechts ten dele waar.

Allereerst geldt de overgangsregeling niet voor de gehele wet maar uitsluitend voor de artikelen 7:920 en 7:921 BW. Kort gezegd, de artikelen die zien op de goodwill en het instemmingsrecht. Voor alle overige artikelen geldt dat deze vanaf 1 januari jl. nageleefd dienen te worden!

Daarnaast, en nog belangrijker, geldt dat de overgangsregeling van twee jaar alleen van toepassing is op reeds bestaande (lopende) franchiseovereenkomsten. Voor deze lopende franchiseovereenkomsten geldt dat deze uiterlijk per 31 december 2022 aangepast dienen te zijn aan de Wet Franchise.

Dat houdt dus in dat indien op korte termijn een franchiseovereenkomst met een bestaande franchisenemer verlengt moet worden óf er een franchiseovereenkomst met een nieuwe franchisenemer gesloten wordt de Wet Franchise volledig van toepassing is op die nieuw te sluiten franchiseovereenkomst. Let op; dit is niet anders indien de bestaande franchiseovereenkomst een regeling kent waarbij de franchiseovereenkomst automatisch/stilzwijgend wordt verlengd.

Maar zoals net geconstateerd zijn veel franchiseorganisaties nog niet zover. Hoe kun je dat praktisch oplossen?

Het Precontractueel Informatie Document (PID) kan uitkomst bieden. In dit PID moet u als franchisegever, kort samengevat, alle relevante  – financiële – informatie verstrekken (de franchiseovereenkomst, financiële informatie, informatie over de overleg structuur etc.). In dit PID kan tevens een goodwill bepaling en een artikel over de drempelwaarden worden opgenomen. Alhoewel dit niet de meest fraaie oplossing is voorkom je hiermee wel dat je voor iedere financiële wijziging instemming moet vragen van de desbetreffende franchisenemer én, zeker zo belangrijk, je voldoet aan de Wet Franchise en voorkomt daarmee dat de franchiseovereenkomst vernietigbaar is.

Wij kunnen u uiteraard behulpzaam zijn om dit op een goede manier vorm te geven.

Wilt u vrijblijvend met ons van gedachten wisselen over dit dan wel enig ander (franchise) gerelateerd ondewerp? Neem dan contact met mij op: m.steenhuis@valegis.com of 06-13371930.