Skip to main content

In een eerder artikel schreef mijn collega Dominique Fransen over een opmerkelijke uitspraak van de rechtbank Amsterdam. De rechtbank had een indexeringsbeding volledig buiten toepassing verklaard nu deze volgens de rechtbank in strijd was met de Richtlijn oneerlijke bedingen. De rechtbank oordeelde dat de huurverhogingen oneerlijk waren waardoor het gehele beding buiten beschouwing moest worden gelaten. Dit betekende concreet dat de oorspronkelijke huurprijs hierdoor nooit had mogen worden geïndexeerd en de huurder dus aanspraak kon maken op terugbetaling van teveel betaalde huur.

De uitspraak van de rechtbank Amsterdam heeft de afgelopen tijd de gemoederen flink bezig gehouden. Met name verhuurders maken zich zorgen over de gevolgen van deze uitspraak. De mogelijkheid bestaat immers dat verhuurders die een vergelijkbaar indexeringsbeding hebben opgenomen in zijn of haar huurovereenkomst(en), geconfronteerd worden door de huurder die terugbetaling eist van het teveel betaalde bedrag.

Op donderdag 5 oktober jl. heeft de rechtbank Amsterdam de volgende prejudiciële vragen gesteld aan de Hoge Raad over indexatiebedingen die als oneerlijk worden bestempeld:

  1. Indien een indexeringsbeding deels voorziet in een verhoging op grond van de wettelijke regeling en deels in een extra huurverhoging die als oneerlijk is aan te merken, moet dit beding dan in zijn geheel worden vernietigd of alleen het deel dat als oneerlijk is aan te merken?
  2. Indien een indexeringsclausule als oneerlijk is aan te merken, vervalt dan de verschuldigdheid van iedere verhoging vanaf aanvang van de huurovereenkomst (en ontstaat daarmee een terugbetalingsverplichting van de verhuurder) en voor de toekomst?
  3. Indien vraag 2 bevestigend wordt beantwoord, dient de rechter dan ambtshalve na te gaan wat er vanaf het begin van de huurovereenkomst is betaald en dat bedrag verrekenen met een eventuele huurachterstand?
  4. Kan de verhuurder zich beroepen op verjaring wanneer de huurder de teveel betaalde huur terugvordert? En zo ja, wanneer vangt de verjaringstermijn aan?
  5. Kan er op basis van een andere grond een beperking worden gesteld aan de periode waarover de huurder de ten onrechte betaalde huurverhoging kan terugvorderen?

De antwoorden op deze vragen zullen nog even op zich laten wachten. Wij houden u in ieder geval op de hoogte.

Heeft u in de tussentijd vragen over het indexeringsbeding? Neemt u dan gerust contact op met de advocaten van het vastgoedteam van Valegis Advocaten.

× Hoe kan ik u helpen?