Skip to main content

Overbouw. Wat is het en wat kan je er tegen doen? Of wat kan je er mee doen? Overbouw is een veelvoorkomend twistpunt tussen buren. Als de ene buur besluit om, bijvoorbeeld, een schuurtje te bouwen, kan het gebeuren dat het schuurtje (net) over de erfgrens heen wordt gebouwd. De buur waar de grond van in gebruik is, is het daar meestal niet mee eens. De buur waar de schuur van is, wil het schuurtje – meestal vanuit kostentechnisch oogpunt – niet afbreken of verplaatsen. Wat kan je doen?

Iedere eigenaar van de grond heeft recht op bescherming van het eigendom van de grond, hoeft een inbreuk daarop in het algemeen niet te dulden en kan in rechte opkomen tegen deze inbreuk (art. 5:2 BW). In een gerechtelijke procedure wordt door een rechter beoordeeld of de inbreuk op het eigendom onrechtmatig is en of de inbreukmaker het bouwwerk (in het voorbeeld: het schuurtje) moet verwijderen.

De wet biedt voor de eigenaar van het bouwwerk, in art. 5:54 BW, een mogelijkheid – tegen schadeloosstelling (ten gunste van de eigenaar van de grond) – een erfdienstbaarheid tot het handhaven van de bestaande toestand te verlenen of, ter keuze van de eigenaar van het erf, een daartoe benodigd gedeelte van het erf over te dragen. De eigenaar van de grond kan dus gedwongen worden een erfdienstbaarheid te vestigen of de grond over te dragen. Uitzonderingen zijn: (1) als sprake is van een verplichting tot handhaving of als deze verplichting is verlopen en (2) als de eigenaar van het bouwwerk te kwade trouw was of grove schuld kan worden verweten bij het bouwen.

Bent u benieuwd naar uw mogelijkheden? Neem contact op met Dominique Fransen of één van de andere vastgoedspecialisten.

 

Valegis Advocaten

Valegis Advocaten, with offices in The Hague and Amsterdam, is the law firm for (international) entrepreneurs and companies; modern legal services, clear, pragmatic, solution-oriented and with integrity.

× Hoe kan ik u helpen?