Skip to main content

1.  Introductie: Valegis Advocaten respecteert de privacy van alle bezoekers van haar websites.

Wij gaan zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. In dit privacy statement staat hoe we dat doen. Dit privacy statement is van toepassing op:

Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor de doeleinden die in dit Privacy Statement staan vermeld en niet voor andere doeleinden, tenzij het verder verwerken van de persoonsgegevens verenigbaar is met de doeleinden waarvoor deze gegevens oorspronkelijk zijn verwerkt.

2.  Welke persoonsgegevens wij verzamelen

Wij verzamelen persoonlijke gegevens (persoonsgegevens) via onze websites, nieuwsbrieven en wanneer u contact met ons opneemt. Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om uw identiteit te achterhalen. Gegevens die wij van u verzamelen zijn:

 • Wanneer u contact opneemt door het webformulier in te vullen of ons een e-mail te sturen vragen wij u om uw naam, om contact met u te kunnen opnemen om uw vraag te kunnen beantwoorden.
 • Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij gegevens over uw bezoek en surfgedrag op onze website.
 • Voor onze nieuwsbrief verzamelen wij uw naam, e-mailadres, bedrijfsnaam (optioneel). Wij registreren of u de nieuwsbrief opent en uw klikgedrag.

De technische data verzamelen wij door middel van cookies. Technische data zijn onder meer het IP-adres, het besturingssysteem, de gebruikte internet browser en (in sommige gevallen) de laatste internetpagina die u hebt bezocht. Wij maken zoveel mogelijk gebruik van geanonimiseerde gegevens.

3.  Waarom wij persoonsgegevens verzamelen: doeleinden

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Wanneer u ons een e-mailbericht toestuurt of het webformulier invult: om te reageren op uw vragen of opmerkingen;
 • Wanneer u zich aanmeldt voor een evenement (bijvoorbeeld een workshop): om u te registreren voor dit evenement, u op de hoogte te houden van eventuele wijzigingen of aanpassingen met betrekking tot het evenement en u nadien relevante informatie te kunnen sturen en/of u te informeren over andere events;
 • Wanneer u zich aanmeldt om een van onze publicaties te ontvangen, bijvoorbeeld de nieuwsbrieven, de Valegizine of een andere publicatie: om u de gevraagde informatie toe te zenden;
 • Om onze dienstverlening te analyseren en verbeteren, waaronder begrepen het meten en analyseren van statistische gegevens en het genereren van gebruikersstatistieken.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij het verder verwerken van de persoonsgegevens verenigbaar is met de doeleinden waarvoor deze gegevens oorspronkelijk zijn verwerkt.

4.  Wettelijke grondslagen voor de verwerking

Gerechtvaardigde belangen

Indien wij bepaalde gerechtvaardigde belangen hebben bij het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunnen wij uw gegevens om deze redenen verwerken, behalve wanneer uw belang om de gegevens niet te laten verwerken zwaarder weegt.

Het beantwoorden van vragen maakt onderdeel uit van de reguliere bedrijfsactiviteiten van Valegis Advocaten. De gegevens die u hiertoe verstrekt zijn dan ook nodig om uw vragen zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden. Daarnaast past het binnen de reguliere bedrijfsactiviteiten van Valegis Advocaten om u, indien u reeds cliënt bent van Valegis Advocaten, via de nieuwsbrief op de hoogte te houden van onder meer nieuwsberichten en relevante producten en diensten. Valegis Advocaten heeft daarnaast belang bij een goed werkende website, afgestemd op de wensen van de bezoeker van de website.

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerkingen. Indien u bezwaar wenst te maken, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij zullen in dat geval de verwerking van uw persoonsgegevens staken, tenzij er dwingende, gerechtvaardigde redenen zijn waardoor ons belang bij de verwerking groter is dan uw belang om de verwerking te staken. Het is mogelijk dat u, wanneer u ons verzoekt de verwerking te staken, niet meer optimaal gebruik kunt maken van onze diensten.

Toestemming

In bepaalde gevallen vragen wij u om toestemming voordat wij uw gegevens verwerken. Het gaat hierbij om de volgende verwerkingen:

 • Voordat u zich aanmeldt voor een evenement
 • Voordat wij u een nieuwsbrief of een andere publicatie sturen en u geen cliënt bent van Valegis Advocaten

U hebt te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. In dat geval zullen wij uw persoonsgegevens niet verder verwerken.

5.  Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws op het gebied van onze diensten en aanverwante zaken. U ontvangt deze nieuwsbrief enkel indien u abonnee bent. Abonnees zijn 1) personen die zich voor de nieuwsbrief hebben aangemeld en 2) bestaande cliënten van Valegis Advocaten.

Elke nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich met één klik kunt afmelden.

We gebruiken de dienstverlening van MailChimp om onze nieuwsbrieven te versturen. Uw naam en e-mailadres wordt doorgegeven aan MailChimp. Hoe MailChimp met uw persoonsgegevens omgaat, kunt u lezen in haar Privacy Policy.

6.  Cookies

Wij maken gebruik van zogenaamde ‘cookies’. In ons cookiebeleid kunt u meer lezen over het gebruik van de cookies.

7.  Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Deze webanalyse-service wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies. De aldus verkregen informatie wordt doorgegeven aan en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij verwijzen u naar het privacybeleid van Google en het specifieke privacybeleid van Google voor Google Analytics.

Google treedt op als verwerker bij de verwerking van persoonsgegevens door Valegis Advocaten. Valegis Advocaten heeft om deze reden een verwerkingsovereenkomst met Google gesloten.

Informatie die met Google Analytics wordt verzameld, is zo veel mogelijk geanonimiseerd. Valegis Advocaten krijgt bijvoorbeeld geen inzage in welke individuele bezoekers de website bezoeken. Google zal niet uw volledige IP-adres verwerken, maar zal enkele gegevens van uw IP-adres maskeren.

Valegis Advocaten heeft Google geen toestemming gegeven de verzamelde gegevens voor eigen doeleinden te gebruiken. De cookies die door Google Analytics worden verzameld worden niet gebruikt in combinatie met andere diensten van Google, zoals DoubleClick en AdWords.

De informatie die met Google Analytics wordt verzameld, wordt gebruikt om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daartoe bestemde instellingen te kiezen. Via https://support.google.com/analytics/answer/181881 kunt u een tool downloaden waardoor uw websitebezoek niet wordt gemeten door Google Analytics. In dat geval kunt u wellicht niet alle mogelijkheden van de website benutten.

8.  Beveiliging persoonsgegevens

Wij zorgen voor passende beveiliging van de persoonsgegevens wij van u hebben ontvangen, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

9.  Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking.

 • Nieuwsbrief: uw naam en contactgegevens worden bewaard totdat u aangeeft onze nieuwsbrieven niet langer te willen ontvangen.
 • Beantwoorden van uw vragen: uw naam en contactgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is en in elk geval niet langer dan een jaar, tenzij er een klantrelatie tot stand is gekomen.
 • Technische redenen, zoals optimalisatie website: technische gegevens worden voor zover mogelijk in geanonimiseerde vorm opgeslagen en worden gebruikt zolang nodig is om de website te optimaliseren.

10.  Waar uw persoonsgegevens verwerkt worden

Wij verwerken uw persoonsgegevens in de Europese Unie/EER. Uw persoonsgegevens worden niet verwerkt in of doorgegeven aan andere landen zonder dat passende waarborgen zijn genomen om uw gegevens te beschermen.

11.  Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Wij zullen uw persoonsgegevens niet verstrekken aan derden, behalve aan de hierna te noemen partijen of indien u hiervoor toestemming hebt gegeven.

Wij werken samen met de volgende externe partijen die toegang hebben tot uw persoonsgegevens:

 • Google Analytics, voor de optimalisatie van de website
 • Gateskeeper ICT (Hessenbergweg 109-119, 1101 BS Amsterdam-ZO), voor de hosting en het onderhoud van de website
 • Mailchimp, voor het versturen van de elektronische nieuwsbrieven

Met partijen die uw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten, om uw persoonsgegevens te beschermen.

Wij behouden ons het recht voor om uw persoonsgegevens te delen met derden wanneer dit wettelijk vereist is of wanneer dit noodzakelijk is ter behartiging van de belangen van u, ons of derden.

12.  Wijzigingen in ons beleid

Dit privacy statement kan worden gewijzigd in het geval van wijzigingen in onze dienstverlening of wijzigingen in de privacywetgeving. Wij zullen elke wijziging op deze website bekendmaken. Bij wijzigingen die op u van toepassing zijn zullen wij u hierover persoonlijk informeren, bijvoorbeeld door u een e-mail te sturen.

13.  Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

U hebt onder de privacywetgeving (waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)) een aantal rechten. Deze rechten staan beschreven in artikel 12 – 23 van de AVG en in aanverwante wetgeving. U hebt in elk geval de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Recht om inzage in uw persoonsgegevens te vragen
 • Recht om correctie van uw persoonsgegevens te vragen indien deze niet kloppen (rectificatie)
 • Recht om verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen
 • Recht om beperking van uw persoonsgegevens te vragen
 • Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van onze gerechtvaardigde belangen: recht om bezwaar te maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens (verzet)
 • Indien wij uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming en de gegevens geheel geautomatiseerd worden verwerkt: recht om overdracht van de persoonsgegevens te vragen (dataportabiliteit)

Indien u gebruik wilt maken van één of meer van deze rechten, kunt u contact opnemen met ons via info@valegis.com of 070-3169040, t.a.v. het privacyrechtteam.

14.  Bezwaar en klachtrecht

Wij hebben bepaalde persoonsgegevens van u verwerkt op basis van onze gerechtvaardigde belangen. U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op deze basis. Wij zullen in dat geval de verwerking van uw persoonsgegevens staken, tenzij er dwingende, gerechtvaardigde redenen zijn waardoor ons verwerkingsbelang groter is dan uw belang om de verwerking te staken.

Bent u het niet eens met een besluit van ons, bijvoorbeeld wanneer wij besluiten uw persoonsgegevens niet te verwijderen? U kunt in dat geval gebruik maken van één of meer van de volgende opties:

 • Neem contact met ons op: wij zullen in dat geval proberen samen met u tot een oplossing te komen.
 • Dien een klacht in: u hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/
 • Verzoek om bemiddeling: u kunt de Autoriteit Persoonsgegevens vragen te bemiddelen tussen u en ons: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/
 • Procedeer: u hebt het recht zich tot de bevoegde rechter te wenden om het geschil te beslechten.

15.  Contact

De verantwoordelijkheid voor het verwerken van de persoonsgegevens ligt bij:

Maatschap Valegis Advocaten
WTC Den Haag
Pr. Beatrixlaan 582
2595 BM ’s Gravenhage
Telefoon: 070-3196040
E-mail: info@valegis.com

× Hoe kan ik u helpen?