2 minuten leestijd

Het einde van de lockdown en de coronacrisis lijkt, gelukkig, in zicht te zijn. Alhoewel het aantal faillissementen ten gevolge van de coronacrisis tot nu toe nog meevalt is de verwachting dat er de komende periode een toename van het aantal faillissementen zal zijn. Temeer, nu recent bekend is geworden dat veel bedrijven de al verkregen NOW subsidie geheel dan wel gedeeltelijk moeten terug betalen.

Uiteraard, is een faillissement  een nachtmerrie voor iedere ondernemer en diens werknemers. Een reorganisatie kan uitkomst bieden. In dit artikel geef ik u een aantal praktische vingerwijzingen hoe de OR bij een reorganisatie te betrekken. De volgende elementen zijn daarbij van belang:

  • heeft de OR adviesrecht?;
  • voorgenomen besluit;
  • tijdstip adviesaanvraag;
  • advies OR.

Adviesrecht?

In artikel 25 van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) is geregeld wanneer de OR adviesrecht heeft. Bij een reorganisatie zijn daarbij de volgende vragen van belang:

  • is er sprake van een beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming of een belangrijk onderdeel daarvan;
  • is er sprake van een belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van de werkzaamheden van de onderneming; en
  • is er sprake van een belangrijke wijziging in de organisatie van de onderneming.

Als een van deze vragen positief beantwoord wordt dan heeft de OR adviesrecht.

Voorgenomen besluit

Het adviesrecht ziet op het voorgenomen besluit. Feitelijk zou je kunnen zeggen dat dit het stadium is tussen een beleidsvoornemen en een definitief besluit in. Het voorgenomen besluit moet voldoende concreet zijn. In het geval van een reorganisatie houdt dat onder meer in dat duidelijk is wat de personele gevolgen zijn.

Tijdstip adviesaanvraag

De adviesaaanvraag moet op een dusdanig tijdstip gebeuren dat de OR nog invloed, of zoals de wet stelt, “wezenlijke invloed”, op het voorgenomen besluit kan uitoefenen. Anders gesteld; de OR mag niet voor een voldongen feit gesteld worden en moet daadwerkelijk nog wat in de melk te brokkelen hebben.

Advies OR

De OR heeft drie mogelijkheden:

  • een negatief advies;
  • een positief advies;
  • een voorwaardelijk advies.

De ondernemer kan op zijn beurt het advies geheel dan wel gedeeltelijk overnemen. Hoe dan ook, moet de ondernemer in zijn besluit gemotiveerd toelichten waarom hij in zijn besluit het advies van de OR niet dan wel niet geheel volgt. Dit geldt ook indien de OR een alternatief voorstel heeft gedaan. Ook hier dient de ondernemer gemotiveerd op te reageren.

Vrijblijvend van gedachten wisselen? Bel Myrthe S.J. Steenhuis (06-13371930) of een van de andere leden van ons team arbeidsrecht.