2 minuten leestijd

Deze maand staat in het teken van arbeidsrechtelijke wetswijzigingen. Naast de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden is de Wet betaald ouderschapsverlof in werking getreden.

Wanneer is er recht op betaald ouderschapsverlof?

Als een werknemer gedurende het eerste jaar van zijn kind ouderschapsverlof opneemt, is er recht op een uitkering. Dit kan gedurende een periode van ten hoogste negen maal de arbeidsduur per week. Als de werknemer ouderschapsverlof opneemt in verband met een geadopteerd kind of een pleegkind, dan bestaat het recht op uitkering gedurende het eerste jaar na de dag van de feitelijke  opneming in het gezin en kan er aanspraak op worden gemaakt als het kind nog geen acht jaar is.

Recht op betaald ouderschapsverlof kan ook bestaan als het kind is geboren voor inwerkingtreding van de wet. Dan geldt wel de voorwaarde dat het (onbetaald) ouderschapsverlof nog niet volledig is opgenomen.

Er is recht op betaald ouderschapsverlof per kind. Als een werknemer dus meerdere kinderen heeft gekregen, geadopteerd en/of als pleegkind heeft opgenomen, is er per kind, zolang aan de voorwaarden wordt voldaan, recht op betaald ouderschapsverlof.

Er is geen recht op betaald ouderschapsverlof als de werknemer andersoortig verlof opneemt, te weten zwangerschaps- of bevallingsverlof, aanvullend geboorteverlof, adoptieverlof of pleegzorgverlof. De werknemer kan (uiteraard) dus recht hebben op één soort betaald verlof tegelijk.

Hoe hoog is de betaling?

De werknemer heeft recht op 70% van zijn loon. Als de werknemer meer verdient dat het maximum dagloon (per 1 juli jl. is dat € 5.065,58 bruto per maand), dan is er recht op een uitkering van 70% van het maximumdagloon.

Hoe kan het betaald ouderschap worden opgenomen?

Net zoals het onbetaald ouderschapsverlof, dat blijft bestaan, kan de werknemer het ouderschapsverlof achtereen opnemen, dan wel verspreid, bijvoorbeeld een aantal uren per week. Op het moment dat de uren betaald ouderschapsverlof zijn opgenomen, kan de werknemer onbetaald ouderschapsverlof opnemen. Op het moment dat er geen recht meer is op betaald ouderschapsverlof bijvoorbeeld omdat het kind 1 jaar is geworden, dan kan het resterende verlof als onbetaald ouderschapsverlof worden opgenomen.

Uiteraard kunnen wij u hierover, of over andere arbeidsrechtelijke kwesties, verder adviseren. U kunt dan contact opnemen met Rigje Rosier via r.rosier@valegis.com of met één van de andere arbeidsrecht advocaten.