2 minuten leestijd

Wet van 29 september 2021 tot wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen in verband met het toekomstbestendig maken van de wetgeving op het terrein van arbeidsmigratie.

De Wet arbeid vreemdelingen, waarin kort gezegd wordt bepaald voor welke vreemdelingen een  vergunningsplicht geldt voor het verrichten van arbeid in Nederland en onder welke omstandigheden een tewerkstellingsvergunning (TWV) kan worden verkregen, zal binnenkort op een aantal punten wijzigingen ondergaan.

De huidige wet, die in 2014 nog werd gewijzigd en hierdoor restrictiever werd, biedt onvoldoende de mogelijkheid met de conjunctuur en de behoeftes in de arbeidsmarkt mee te bewegen. Met een aantal wijzigingen in de vergunningsvoorwaarden voor een TWV en duur van afgifte beoogt de wetgever het arbeidsmigratiebeleid toekomstbestendiger te maken.

De volgende wijzigingen worden op nog nader te bepalen moment van kracht:

De periode van vergunningverlening wordt weer uitgebreid naar drie jaar, waarbij voor bepaalde categorieën die periode wel weer kan worden bekort. Ook kan bij vergunningverlening voor langer dan een jaar de eis worden gesteld dat de werkgever scholing op het gebied van de Nederlandse taal aanbiedt aan de vreemdeling.

Een voorstel om de toets op de wervingsinspanningen van de werkgever facultatief te maken in plaats van een dwingende afwijzingsgrond, heeft het bij amendement van de Tweede Kamer uiteindelijk niet gehaald.

Er zijn ook wijzigingen die een verbetering van de (arbeids)rechtpositie van de vreemdeling beogen. Zo zal het mogelijk worden om een aanvraag TWV af te wijzen indien bij de werkgever in Nederland geen economische activiteit plaatsvindt of juist een voorschrift te verbinden aan de vergunningverlening, dat de werkgever economische activiteiten gaat verrichten. Hiertoe dienen dan stukken ter zake van de start van de activiteiten ter beschikking worden gesteld aan de vergunningverlenende instantie.

Ook is de eis geïntroduceerd, die voor kennismigranten al langer bestond, dat het loon maandelijks giraal op een bankrekening van de vreemdeling wordt voldaan. Hierdoor zal misbruik dat met contante betalingen niet goed controleerbaar is, verder worden voorkomen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Reinier Wolters, r.wolters@valegis.com.