Arbeidsongeschiktheid en re-integratie

Het ambtenarenrecht en het arbeidsrecht kennen soortgelijke regels wanneer het gaat om arbeidsongeschiktheid. Toch zijn er kleine verschillen. Het team ambtenarenrecht legt u uit waar u op moet letten.

Loondoorbetaling

Net zoals de gewone werknemer heeft de ambtenaar die arbeidsongeschikt is recht op loondoorbetaling gedurende de ziekte of arbeidsongeschiktheid. Gedurende het eerste jaar van ziekte heeft de ambtenaar recht op doorbetaling van 100% van het laatst verdiende loon. Tijdens het tweede ziektejaar geldt een percentage van 70%. In de rechtspositieregeling kan van dit percentage worden afgeweken ten voordele van de ambtenaar. Onder bepaalde omstandigheden kan het zo zijn dat de ambtenaar ook tijdens het tweede jaar van ziekte recht heeft op doorbetaling van 100% van het loon. Dat is bijvoorbeeld het geval indien de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van een beroepsincident.

Re-integratieverplichtingen

Zowel de overheidswerkgever als de ambtenaar zelf hebben de verplichting om actief mee te werken aan re-integratie in het geval van arbeidsongeschiktheid. In beginsel gelden deze verplichtingen gedurende maximaal 104 weken van arbeidsongeschiktheid. Het doel van de re-integratie is dat de ambtenaar re-integreert in de eigen functie (re-integratie eerste spoor). Indien dat niet mogelijk is, moeten partijen nagaan of de ambtenaar andere werkzaamheden zou kunnen verrichten binnen de organisatie. In het geval dat blijkt dat er ook binnen de organisatie geen passende werkzaamheden beschikbaar zijn, moet worden onderzocht of de ambtenaar bij een andere (overheids)werkgever passende arbeid beschikbaar is (re-integratie tweede spoor).

Verplichtingen overheidswerkgever

De overheidswerkgever is verplicht de ambtenaar te laten re-integreren. Indien zij daar niet aan voldoet kan de overheidswerkgever na het tweede ziektejaar een loonsanctie opgelegd krijgen van het UWV. De werkgever is dan verplicht om het loon nog een jaar langer door te betalen en inspanningen met betrekking tot de re-integratie te leveren.

Verplichtingen ambtenaar

Net zoals de overheidswerkgever is de ambtenaar verplicht om mee te werken aan zijn re-integratie. Van de ambtenaar mag bijvoorbeeld worden verwacht dat hij binnen een redelijke termijn gezondheidskundige hulp inroept, de voorschriften van de behandelend arts opvolgt, activiteiten nalaat die de genezing belemmeren, meewerkt aan de re-integratie en passende arbeid aanvaart waartoe een deskundig persoon of bedrijfsarts hem in staat acht. Indien de ambtenaar niet meewerkt aan zijn re-integratie, dan kan de werkgever het salaris opschorten of stopzetten. Las ultimum remedium is zelf strafontslag mogelijk bij structureel niet meewerken aan de re-integratie.

Meer informatie

Wij hebben ruime ervaring met al het bovenstaande: ons ambtenarenrechtteam is u graag van dienst.