Reorganisatie & herstructurering

Ook binnen de overheidssector kunnen werkgevers of ambtenaren zich geconfronteerd zien met (de noodzaak tot) reorganisaties.

Herplaatsing

Bij een reorganisatie binnen de overheid is herplaatsing het uitgangspunt. De overheidswerkgever zal ontslag dus moeten voorkomen. Daarbij geldt als uitgangspunt dat eerst moet worden bekeken of de ambtenaar zijn functie kan volgen. De ambtenaar wiens functie komt te vervallen, omdat hij zijn functie niet volgen, kan worden aangemerkt als herplaatsingskandidaat. Tegen het besluit om als herplaatsingskandidaat te worden aangemerkt, kan de ambtenaar bezwaar maken.

Het aanwijzen van een ambtenaar als herplaatsingskandidaat gebeurt wanneer de oorspronkelijke functie wordt opgeheven, omdat de werkzaamheden bijvoorbeeld worden verspreid over andere functies en wanneer de ambtenaar overtollig is. Dat is het geval wanneer er meer kandidaten dan functies beschikbaar zijn. In het geval van overtolligheid geldt in principe het dienstjarenbeginsel (of: anciënniteitsbeginsel). De ambtenaar met de meeste dienstjaren komt eerder voor de functie in aanmerking dan de collega’s met minder dienstjaren.

Zowel de ambtenaar als de werkgever zijn gedurende de 18 maanden durende herplaatsingsperiode verplicht om te zoeken naar een passende functie. Daarbij moet worden opgemerkt dat een functie niet snel niet-passend is.

Reorganisatieontslag

Als het niet mogelijk blijkt om de herplaatsingskandidaat in een passende functie te herplaatsen, kan de overheidswerkgever overgaan tot het aankondigen en nemen van een ontslagbesluit.  Bij het nemen van dit besluit moet de werkgever een aantal stappen doorlopen:

  • het voornemen om tot een ontslagbesluit over te gaan moet schriftelijk aan de ambtenaar worden medegedeeld;
  • de ambtenaar moet de gelegenheid krijgen om een zienswijze kenbaar te maken. Dit houdt in dat hij schriftelijk in de gelegenheid wordt gesteld om zijn mening over het voorgenomen ontslag kenbaar te maken;
  • nadat de ambtenaar zijn zienswijze heeft gegeven, kan de werkgever overgaan tot het ontslagbesluit. Bij het nemen van dit besluit moet altijd rekening worden gehouden met de geldende opzegtermijn. De opzegtermijn is geregeld in de rechtspositieregeling die op de ambtenaar van toepassing is;
  • de ambtenaar kan tegen het ontslagbesluit altijd bezwaar maken.

Meer informatie

Wij hebben ruime ervaring met al het bovenstaande: ons ambtenarenrechtteam is u graag van dienst.