Ontslag bij de overheid

Het ontslag van een ambtenaar verschilt van het ontslag van een reguliere werknemer. Niet alleen zijn er verschillen in het ontslagsysteem, ook de procedures die aan het ontslag voorafgaan verschillen. Het ambtenarenrecht kent een gesloten ontslagsysteem. In de eigen rechtspositieregelingen zijn de verschillende ontslaggronden opgenomen.

Ontslag wegens disfunctioneren

Onenigheid over het functioneren van een ambtenaar kan leiden tot een ontslagsituatie. In de termen van het ambtenarenrecht is er dan sprake van een situatie van ‘ongeschiktheid voor de functie, anders dan vanwege ziekte of gebrek’. Een dergelijk besluit kan niet zomaar worden genomen. Ten eerste moet duidelijk blijken waarom de ambtenaar onvoldoende presteert en er moet gelegenheid geboden worden om het functioneren te verbeteren. Uit een schriftelijke onderbouwing moet vervolgens blijken dat de ambtenaar niet meer in staat is om zijn functie naar behoren uit te voeren. Het dossier dat hiertoe moet worden opgebouwd kan bestaan uit beoordelingsverslagen, brieven, notities of e-mails waaruit de kritiek op het functioneren blijkt. Veel overheidswerkgevers hanteren specifieke reglementen die gevolgd moeten worden bij de beoordeling van het personeel. De ambtenaar kan bezwaar maken tegen de beoordeling waar hij het niet mee eens is.

Ontslag wegens ziekte

De ambtenaar die langdurig ziek is kan onder bepaalde voorwaarden worden ontslagen. De ziekte moet dan minimaal twee jaar hebben geduurd en het moet niet in de lijn der verwachting liggen dat er sprake zal zijn van herstel binnen zes maanden of re-integratie binnen een redelijke termijn. Zowel van de ambtenaar als de overheidswerkgever wordt verwacht dat ze zich voldoende inspannen om de re-integratie te laten slagen. Ook tegen dit ontslagbesluit kan de ambtenaar bezwaar maken.

Ontslag op een andere grond

In de verschillende rechtspositiereglementen voor ambtenaren is vaak een ontslagreden opgenomen onder de benaming ‘ontslag op andere gronden’. Deze restcategorie geeft de mogelijkheid tot ontslag bij bijvoorbeeld een vertrouwensbreuk. Uiteraard kan er niet zomaar gebruik worden gemaakt van deze restcategorie. Voor een geldig ontslagbesluit moet er een gegronde reden. Of er een gegronde reden is, zal per geval bekeken moeten worden. Er is wel terughoudendheid geboden voor een overheidswerkgever bij het gebruik van deze ontslaggrond. De overheidswerkgever is daarnaast verplicht een financiële vergoeding te bieden, die in principe minimaal gelijk moet zijn aan WW-rechten vermeerderd met de bovenwettelijke uitkering.

Strafontslag

Het strafontslag voor een ambtenaar is vergelijkbaar met het ontslag op staande voet voor een gewone werknemer.  Er moet sprake zijn van een uitzonderlijke situatie waarbij de ambtenaar een ernstig verwijt kan worden gemaakt. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld: diefstal, oplichting, bedreiging van een collega of leidinggevende of frauduleuze handelingen. Bij een strafontslag verliest de ambtenaar niet alleen zijn baan, maar ook het recht op een WW-uitkering en een eventuele bovenwettelijke uitkering. In het geval van strafontslag is het belangrijk om zo snel mogelijk juridisch advies in te winnen en bezwaar te maken tegen het besluit. Aangezien de ambtenaar direct geen inkomen meer heeft, kan deze de rechter verzoeken het ontslagbesluit voorlopig te schorsen en de werkgever te veroordelen tot het voorlopig doorbetalen van de bezoldiging.

Meer informatie

Wij hebben ruime ervaring met al het bovenstaande: ons ambtenarenrechtteam is u graag van dienst.