Statutair bestuurders

Een statutair bestuurder bestuurt een rechtspersoon, zoals bijvoorbeeld een NV of een BV. Een statutair bestuurder wordt meestal benoemd door de Algemene vergadering van Aandeelhouders. De benoeming van een statutair bestuurder vindt plaats door middel van een geldig benoemingsbesluit. Daarnaast moet de statutair bestuurder die positie hebben geaccepteerd. Degene die statutair bestuurder is, moet worden ingeschreven in de Kamer van Koophandel.

(Vaak) Ook werknemers

Statutair bestuurders zijn vaak ook werknemer van de onderneming die zij besturen. De statutair bestuurder heeft dan ook een arbeidsovereenkomst met de onderneming: de bestuurder is dan niet alleen werknemer maar vertegenwoordigt ook de vennootschap. Dit betekent dat een statutair bestuurder zowel een arbeidsrechtelijke- als vennootschapsrechtelijke band heeft met de onderneming waar hij of zij werkt. Dit speelt een belangrijke rol bij het ontslag van een statutair bestuurder.

Ontslag

Een statutair bestuurder kan worden ontslagen door de algemene vergadering van aandeelhouders. Dit gebeurt door middel van een ontslagbesluit. De bestuurder dient vooraf te worden gehoord. Hiermee komt in principe automatisch een einde aan zowel de positie van statutair bestuurder als aan de positie van werknemer. De arbeidsovereenkomst van de statutair bestuurder eindigt dan.

Als sprake is van een opzegverbod – bijvoorbeeld omdat de statutair bestuurder ziek en arbeidsongeschikt is – of als er andere afspraken zijn gemaakt over het beëindigen van deze positie, blijft de statutair bestuurder werknemer.

Een statutair bestuurder die is ontslagen en van wie ook de arbeidsovereenkomst is beëindigd, heeft, net als de ‘gewone’ werknemer, recht op de wettelijke transitievergoeding. De statutair bestuurder kan ook naar de rechter stappen om het ontslagbesluit aan te vechten en om te proberen een billijke vergoeding te krijgen.

Ketenregeling

Voor werknemers die geen statutair bestuurder zijn geldt dat zij binnen een periode van twee jaar maximaal drie overeenkomsten voor bepaalde tijd kunnen krijgen. Als de periode van twee jaar of het aantal van drie arbeidsovereenkomsten wordt overschreden, is sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dit is de zogenaamde ketenregeling. Voor statutair bestuurders geldt een afwijkende regeling. Zij mogen weliswaar slechts drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd krijgen, maar die mogen samen wel langer duren dan twee jaar.

Statutair bestuurder van een beursgenoteerde vennootschap

Een statutair bestuurder van een beursgenoteerde vennootschap wordt benoemd door de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen kan de statutair bestuurder ook ontslaan. Een statutair bestuurder van een beursvennootschap kan geen werknemer zijn van de onderneming die hij bestuurt. Er is dan niet sprake van een arbeidsovereenkomst maar van een overeenkomst van opdracht.

Als deze statutair bestuurder wordt ontslagen, heeft hij geen recht op een transitievergoeding. Ook bestaat niet de mogelijkheid om aan de rechter een billijke vergoeding te vragen. Wel kan de statutair bestuurder het ontslagbesluit aanvechten.

Andere statutair bestuurders?

Ook een stichting en vereniging hebben één of meer statutair bestuurder(s). Voor de manier van benoeming en ontslag gelden in dit geval andere regels. Zo kan bijvoorbeeld de bestuurder van een stichting vooralsnog slechts via het UWV of de kantonrechter worden ontslagen.

Meer informatie

Wij hebben ruime ervaring met al het bovenstaande: ons arbeidsrechtteam is u graag van dienst.