WAV

Handhaving en bestuurlijke boetes

De Wet arbeid vreemdelingen (Wav) regelt wie arbeid mag verrichten in Nederland en bevat het verbod op illegale tewerkstelling. Werkgevers die een vreemdeling arbeid laten verrichten zonder geldige tewerkstellingsvergunning kunnen hoge boetes krijgen. Om te bepalen wie werkgever is, wordt een verruimd werkgeversbegrip gehanteerd. Dit houdt in dat degene die de vreemdeling feitelijk arbeid laat verrichten gezien wordt als werkgever, ongeacht of sprake is van een arbeidsovereenkomst of een gezagsverhouding.

De Inspectie SZW handhaaft streng, met name in de bouw, horeca en de schoonmaak. Maar ook in andere sectoren worden boetes opgelegd. Mocht u een boete opgelegd hebben gekregen, dan hebben wij de expertise in huis om te kijken of deze boete onterecht is opgelegd of wellicht gematigd moet worden. Wij stellen namens u bezwaar in en voeren eventueel een procedure bij de rechter. In lijn met de verhoogde nadruk op compliance, adviseert Valegis Advocaten u uiteraard ook graag over hoe u boetes kunt voorkomen.

Onze advocaten kunnen u uiteraard ook adviseren over handhaving op het gebied van andere arbeidsgerelateerde wetten, zoals:

  • Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag;
  • Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs;
  • Arbeidsomstandighedenwet;
  • Arbeidstijdenwet.