Zakelijke rechten

Met een zakelijk recht wordt bedoeld een recht dat op een zaak of goed rust. Een zakelijk recht blijft rusten op een zaak, ongeacht of deze zaak verandert van eigenaar. Wellicht zou u graag aanspraak willen maken op een zakelijk recht met betrekking tot een zaak of goed dat tot een ander toebehoort.

Of u wilt weten of een zakelijke recht door verjaring is ontstaan, bijvoorbeeld wanneer een persoon al 20 jaar lang het recht heeft om over een bepaald erf heen te lopen. Dat kan van belang zijn indien u het stuk grond wilt kopen en rekening dient te houden met een mogelijk recht van deze persoon om over uw grond te lopen.

Het zou dus ook kunnen dat u uw eigendom zou willen bevrijden van de daarop rustende zakelijke rechten of een nieuw stuk grond of onroerend goed wilt kopen, maar eerst wilt weten of hierop een zakelijk recht rust.

Kortom, zakelijke rechten kunnen in veel gevallen leiden tot juridische geschillen. In alle gevallen waarbij u te maken krijgt met zakelijke rechten, kunt u advies inwinnen bij het vastgoedteam van Valegis Advocaten en indien nodig zullen wij namens u procederen.

Ons team beschikt over veel ervaring met zakelijke rechten en geeft u graag professioneel advies. Voor ons is het van belang dat het advies dat wij geven voor u van grote praktische waarde is, waarbij wij uw belang altijd vooropstellen.

Ten aanzien van zakelijke rechten kunnen wij u o.a. assisteren bij de volgende kwesties:

  • het eigendomsrecht
  • erfdienstbaarheden
  • recht van opstal
  • recht van vruchtgebruik
  • recht van gebruik en bewoning
  • erfpacht