Skip to main content

Waar gaat het over?

Vanaf 1 juli 2024 moeten werkgevers verplicht de CO2-uitstoot van werknemers gaan rapporteren. Dit volgt uit het ‘Besluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit’. De aanleiding voor deze verplichting is het Klimaatakkoord dat in 2019 is gesloten. Het Klimaatakkoord is een naleving van de Europese en de Nederlandse Klimaatwet. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de CO2-uitstoot verminderd moet worden. De verplichte rapportage is een manier waarmee de werkgever een bijdrage kan leveren in het verduurzamen van de werkgebonden personenmobiliteit. Aan de hand van de rapportagegegevens kan de overheid vaststellen of de totale CO2-emissie door werkgebonden personenmobiliteit onder het collectief emmissieplafond blijft.

Wat moet er worden gerapporteerd?

De rapportageverplichting houdt in dat de werkgever gegevens moet verzamelen over onder andere het aantal kilometers, onderverdeeld in het soort vervoersmiddel en het brandstoftype. Ook moet de werkgever een jaartotaal maken van het aantal kilometers dat door de werknemers is afgelegd voor zakelijk en voor woon-werkverkeer. In de handreiking ‘Gegevensverzameling werkgebonden personenmobiliteit’ is te vinden welke gegevens werkgevers precies aan moeten leveren. De werkgever moet in ieder geval een onderscheid maken tussen auto’s, motoren, bromfietsen/scooters, (e-)fiets of lopen en openbaar vervoer. De gegevens van vrachtwagens en bestelbusjes vallen niet onder de rapportageverplichting omdat dat geen personenmobiliteit betreft.

Voor wie geldt deze verplichting?

Deze verplichting geldt voor werkgevers die honderd (100) of meer werknemers in dienst hebben. Om te bepalen of een werkgever honderd of meer werknemers in dienst heeft moet eerst worden bepaald wie een werknemer in de zin van dit Besluit is. Een werknemer is degene die op 1 januari van het jaar waarover gerapporteerd moet worden, in dienst is op grond van een arbeidsovereenkomst of een publiekrechtelijke aanstelling, en die ten minste twintig uur per maand arbeid verricht voor een onderneming of rechtspersoon. Gedetacheerde werknemers, uitzendkrachten, werknemers met nul-urencontracten en vrijwilligers zijn geen werknemer in de zin van dit Besluit. Als een onderneming meerdere vestigingen heeft, en die vestigingen allemaal hetzelfde KvK-nummer hebben, dan moet de werkgever de gegevens van die vestigingen voor de rapportage bij elkaar optellen.

Wanneer moet er worden gerapporteerd?

Op uiterlijk 30 juni 2025 moeten de werkgevers de gegevens over 2024 indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Heeft u vragen over dit onderwerp of? Dan kunt u contact opnemen met de auteur van dit bericht, paralegal Julia Schets via j.schets@valegis.com of met een van de andere leden van ons arbeidsrechtteam.

× Hoe kan ik u helpen?