Skip to main content

Wanneer u geld leent aan iemand ligt daarin de afspraak besloten dat u graag wilt dat dit geleende bedrag wordt terugbetaald. Hetzelfde geldt voor wanneer u een aannemer of opdrachtnemer betaalt voor diensten: in algemene zin wilt u dat iemand zijn of haar verplichtingen nakomt. De ervaring leert helaas dat veel uitgeleend geld niet (vrijwillig) wordt terugbetaald. Het is dan ook van belang om na te denken over het vragen van zekerheden, zodat u iets in handen heeft voor het geval afspraken niet worden nagekomen en de zekerheden eventueel kan uitwinnen.

De bekendste zekerheden zijn hypotheekrecht, pandrecht, hoofdelijkheid, garantie en borgtocht.

Hypotheekrecht

Ik schrijf bekend, omdat iedereen die een eigen woning heeft bekend is met de belangrijkste zekerheid van hypotheek. Deze vorm van zekerheidsrecht is om die reden dan ook vaak niet geschikt voor kleinere (consumptieve) leningen simpel weg omdat de bank een eerste recht van hypotheek zal hebben en in voorrang voor zal gaan. Ook kan een recht van hypotheek alleen gevestigd worden op onroerende registergoederen.

Welk zekerheidsrecht dan wel bruikbaar is hangt af van de omstandigheden en wensen.

Pandrecht

Het voordeel van een pandrecht is dat dit zekerheidsrecht gevestigd kan worden op juist roerende zaken die geen registergoederen zijn. Waarbij u kunt denken aan voorraad en inventaris, aandelen en vorderingen.

Het gevestigde pandrecht brengt met zich mee dat de pandhouder het recht heeft van parate executie: een pandhouder kan zich op de zekerheden verhalen zonder eerst een executoriale titel bij de rechter te hoeven halen. Dit zekerheidsrecht brengt daarnaast de positie van separatist met zich mee waardoor de pandhouder ook verder kan gaan met executeren wanneer de pandgever in staat van faillissement verkeert.

Hoofdelijkheid

Het voordeel van deze zekerheidsvorm is dat iedere schuldenaar zich verbindt om de verplichtingen hoofdelijk na te komen. Zodat u als schuldeiser kunt kiezen op welke van de vermogens u zich (vol) gaat verhalen. Ook dit kan weer een groot voordeel zijn wanneer één van de schuldenaren in staat van faillissement verkeert.

Garantie

Bij dit zekerheidsrecht verbindt een derde partij zich zelfstandig om het geleende bedrag aan u terug te betalen. Dit kan bijvoorbeeld een moedermaatschappij zijn maar ook een bank, in de vorm van een bankgarantie. Het voordeel hiervan is dat op voorhand schriftelijk is vastgelegd onder welke voorwaarden de bankgarantie kan worden getrokken waardoor de garantie veel zekerheid met zich meebrengt.

Borgtocht

Een derde partij kan zich ook borg stellen voor de schuld van een ander. Om de borg aan te kunnen spreken dient de schuldenaar wel eerst in verzuim te verkeren.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Ons team van procesrecht advocaten is daartoe graag bereid. U kunt contact opnemen via E-mail: d.vanzanten@valegis.com of telefoon nummer: 0658987775.

 

× Hoe kan ik u helpen?