Skip to main content

Het volledig specificeren van een vordering op een pandlijst lijkt slim, maar kan in uw nadeel werken.

Het verstrekken van zekerheden in de vorm van een pandrecht op vorderingen komt veel voor. Wanneer dit voor uw praktijk een belangrijk aspect is, wil ik u graag wijzen op onderstaande.

De ervaring leert dat juristen bij het opstellen van documentatie geleerd wordt om zeer secuur en volledig te werk te gaan. Zo ook bij het opstellen van zekerheidsdocumentatie in de vorm van pandaktes en pandlijsten. Een uitspraak van de Hoge Raad van 20 november 2019 (ECLI:NL:HR:2019:1841) die verband houdt met dit onderwerp, laat zien dat het volledig opnemen van vorderingen op pandlijsten nadelig kan uitpakken.

In casu was een pandlijst aan de pandakte gevoegd, waarop de vorderingen van A waren opgenomen en de vordering van A op B niet voorkwam.

Op 28 januari 2014 wordt A in staat van faillissement verklaard. Vervolgens doet de pandhouder aan B mededeling van haar pandrecht. B voert aan als verweer dat de vordering niet aan pandhouder is verpand, nu deze niet op de pandlijst voor komt.

In rechte doet de pandhouder een beroep op de bedoeling van partijen waaruit zou moeten volgen dat A al haar huidige en toekomstige vorderingen aan pandhouder heeft verpand.

De zaak komt uiteindelijk bij de Hoge Raad die bepaalt dat voor de beoordeling of voldaan is aan het bepaaldheidsvereiste, de bedoeling van partijen niet relevant is voor zover die bedoeling niet aan de hand van gegevens zelf kan worden vastgesteld.

Met andere woorden: indien gekozen wordt voor het bijvoegen van een concrete pandlijst waarin de verpande vorderingen worden opgenomen, dan is dat document leidend. Indien men niet kiest voor een gespecificeerde pandlijst maar in algemene zin de vorderingen verpand worden in de pandakte, is die bepaling leidend. Het zou dan verdedigbaar kunnen zijn dat de onderhavige vordering wél onder het pandrecht valt.

Uit bovenstaande volgt dat het derhalve niet zinvol is en zelfs in uw nadeel kan werken om een vordering precies te specifiëren in een pandlijst. Een algemene bepaling in de pandakte zelf geven de pandhouder meer zekerheid en daadwerkelijk verhaal indien executie nodig blijkt te zijn.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of eens vrijblijvend van gedachten wisselen? Ons team van procesrecht advocaten is daartoe graag bereid. U kunt contact opnemen via e-mail: d.vanzanten@valegis.com of telefoon nummer: 0658987775.

× Hoe kan ik u helpen?